Racordarea La Sistemul De DistribuȚie

În conformitate cu Ordinul A.N.R.E. 32/2017 un solicitant se adresează OSD în vederea racordării la SD pentru:

a)realizarea unui racord şi, după caz, a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM necesare alimentării cu gaze naturale;

b)modificarea unui racord şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM existente prin:

(i)reamplasarea racordului şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

(ii)redimensionarea racordului şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM referitoare la capacitatea tehnică, regimurile de presiune şi/sau lungimea acestora sau modificarea debitelor prevăzute în ATR;

(iii)separarea dintr-un racord comun şi/sau dintr-o SRM/SR/SM comună sau PRM/PR/PM comun.

Pentru racordarea la SD se parcurg următoarele etape:

a)depunerea de către solicitant a unei cereri de racordare la SD şi achitarea tarifului de analiză a cererii;

b)stabilirea soluţiei tehnice de racordare la SD;

c)emiterea şi transmiterea de către OSD a ATR însoţit de schiţa cu soluţia tehnică de racordare la SD şi oferta de contract de racordare, după caz, pentru situaţia prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. b), ATP însoţit de STE, schiţa cu soluţia tehnică de racordare, oferta de contract privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrărilor/contract privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, oferta de contract de racordare;

d)încheierea contractului de racordare între solicitant şi OSD şi, după caz, încheierea contractului privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării/contractului privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesară racordării la SD, între solicitant şi OSD, respectiv emiterea şi transmiterea de către OSD a refuzului de racordare la SD în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) şi b) din Lege în situaţia neîncheierii de către solicitant a contractului privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării;

e)achitarea de către solicitant a tarifului de racordare la OSD şi, după caz, a cotei-părţi din finanţarea lucrării privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesară racordării la SD care îi revine solicitantului sau emiterea şi transmiterea de către OSD a refuzului de racordare la SD în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege;

f)încheierea contractului de prestări servicii între OSD şi operatorii economici autorizaţi ANRE, respectiv verificatori de proiecte atestaţi ANRE, selectaţi de OSD sau de solicitant, după caz, pentru etapele prevăzute la lit. g), h), i), j) şi k);

g)obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate pentru racord şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM şi, după caz, pentru extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale;

h)proiectarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM şi, după caz, proiectarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale de către OSD sau solicitant prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE;

i)obţinerea autorizaţiei de construire pentru racord şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM şi, după caz, pentru extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale;

j)verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM şi, după caz, verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE;

k)execuţia racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM şi, după caz, execuţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale de către OSD sau solicitant prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE;

l)urmărirea de către OSD a lucrărilor privind execuţia racordului şi/sau a SRM/SR/SM, şi după caz, execuţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale;

m)recepţia tehnică şi punerea în funcţiune de către OSD a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM şi, după caz, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale.

Cererea de racordare la SD se întocmeşte de solicitant conform modelului prevăzut în anexa nr. 1

Documentele care trebuie anexate cererii de racordare la SD

A. Documente comune:

1. mandat – în situația în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru:

a) susținerea tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale;

b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare;

2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă soluția tehnică de racordare impune racordarea la o conductă de distribuție/racord/stație reglare-măsurare/stație reglare/stație măsurare/post reglare-măsurare/post reglare/post măsurare existent(ă), proprietate a terților. Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiția făcută de aceștia.

B. Documente specifice:

Persoană fizică:

a) copia B.I./C.I. proprietar și/sau chiriaș;

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

d) plan de încadrare în zonă (scara 1:5000).

e) plan de situație (scara 1:500 sau 1:1000), cu amplasamentul imobilului, vizat de O.C.P.I., după caz.

Asociație locatari/proprietari:

a) copia B.I./C.I. președinte/administrator;

b) copia actului de constituire a asociației;

c) copia certificatului de înregistrare fiscală;

d) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară și numărul apartamentelor pe fiecare scară și nivel) – sub formă de plan sau o descriere a acestuia.

Persoană juridică:

a) copia B.I./C.I. administrator;

b) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală;

c) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului aferent obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, respectiv:

(i) autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor/etc. aferent obiectivului pentru care se solicită racordarea;

(ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului obiectivului pentru care se solicită racordarea;

d) copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se va constitui un sistem de distribuție a gazelor naturale sau un sistem de distribuție închis.

e) schema imobilului (pentru locuințe va cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară și numărul apartamentelor pe fiecare scară și nivel) – sub formă de plan.

Situația cererilor de racordare depuse poate fi consultată în Registrul electronic de evidență.

Model Notificare ANEXA_4_-__Notificare

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.