Etape

SINTEZĂ

PRIVIND ETAPELE PROCESULUI DE ACCES LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE (S.D.) A GAZELOR NATURALE

 1. Cerințe generale privind accesul la S.D:
 2. 1. Solicitanții//UD (utilizator al sistemului de distribuție a gazelor naturale) se adresează Operatorului Sistemului de Distribuție (O.S.D.) – Nord Gaz S.R.L. Rădăuți în următoarele situații:
 3. a) în cazul solicitării accesului la SD pentru un loc nou de consum – se emite ATR;
 4. b) în cazul suplimentării capacității tehnice aprobate anterior pentru un anumit loc de consum – se emite un nou ATR;
 5. c) în cazul schimbării furnizorului – nu se emite nou ATR, se depune cerere + documentele pentru încheierea/modificare contract de distribuție a gazelor naturale;
 6. d) modificarea unor elemente de natură tehnică – se emite un nou ATR;

ex: – separarea unor consumatori racordați inițial prin instalația de racordare unică;

– suplimentarea debitului instalat;

– modificarea presiunii, etc.;

 1. e) modificarea unor elemente de natură administrativă – ATR se actualizează.
 1. 2. Accesul la sistemul de distribuție a gazelor naturale se realizează în baza contractului de distribuție a gazelor naturale.
 2. Capacitatea solicitată OSD-ului – NORD GAZ S.R.L. Rădăuți în punctele de ieșire din S.D. este rezervată prin semnarea contractului de distribuție a gazelor naturale și nu poate depăși capacitatea tehnică.
 1. Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale:
 2. 1. Pentru acordarea accesului la S.D., solicitantul transmite la OSD – NORD GAZ S.R.L. Rădăuți cererea și documentele necesare:

– pentru încheierea contractului de distribuție, sau

– pentru modificarea unui contract de distribuție a gazelor naturale existent.

Cererea se întocmește conform Anexei nr. 1. În cazul contractului de furnizare cu servicii reglementate inclusiv, cererea se depune de către furnizorul de gaze naturale.

Cererea însoțită de anexa la cerere – Anexa nr. 11 și documentele:

 1. a) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;
 2. b) documente care să ateste încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv;
 3. c) copia licenței de furnizare a gazelor naturale (pentru solicitanții care au calitatea de furnizor de gaze naturale).

Cererea completată, semnată și documentele menționate mai sus, se transmite la OSD – NORD GAZ S.R.L. Rădăuți pentru încheierea contractului de distribuție gaze naturale prin una din următoarele modalități: poștă, fax., poștă electronică, on-line sau se depun direct la biroul de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură.

 1. 2. Dacă cererea nu este completată corect și/sau documentele ce o însoțesc nu sunt complete, OSD – NORD GAZ S.R.L. Rădăuți notifică solicitantul, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, cu privire la necesitatea completării acesteia, indicând datele și documentele lipsă/și/sau cele care trebuie completate, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.
 1. 3. Solicitantul completează cererea în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data notificării.
 1. 4. Dacă solicitantul nu transmite completările solicitate în termenul prevăzut (10 zile lucrătoare de la data notificării), OSD – NORD GAZ S.R.L. Rădăuți notifică solicitantul, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data împlinirii celor 10 zile lucrătoare, cu privire la faptul că cererea sa a fost clasată din motivul ”Documentație incompletă”.
 1. 5. Notificările se comunică solicitantului prin modalitatea precizată de acestea la pct. 6 din cerere.
 1. 6. OSD – NORD GAZ S.R.L. Rădăuți are obligația ca în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii complete/sau de la primirea completărilor solicitate, să transmită solicitantului contractul de distribuție a gazelor naturale în două exemplare semnate.
 1. 7. Solicitantul are obligația de a returna la OSD – NORD GAZ S.R.L. Rădăuți un exemplar, a contractului de distribuție semnat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora.
 1. 8. Transmiterea contractului de distribuție a gazelor naturale semnat, reprezintă acordarea accesului la S.D.
 1. 9. Contractul de distribuție se încheie pentru o durată de timp egală cu durata contractului de furnizare încheiat pentru locul de consum respectiv.
 1. 10. OSD – NORD GAZ S.R.L. Rădăuți emite refuz de acces la S.D. în următoarele situații:
 2. a) capacitatea obiectivului/sistemului este insuficientă;
 3. b) accesul la sistem împiedică îndeplinirea obligațiilor de serviciu public şi siguranță în exploatare;
 4. c) accesul la sistem poate conduce la serioase dificultăți economice şi/sau financiare legate de contractele de tip „take-or-pay” pentru titularul de licență/autorizație căruia i se solicită accesul;
 5. d) calitatea gazelor naturale care urmează să fie introduse în sisteme şi/sau în depozite nu corespunde cerințelor impuse de reglementările în vigoare.
 1. 11Refuzul de acces se comunică solicitantului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii complete/sau de la data primirii completărilor solicitate prin notificare și va cuprinde în mod obligatoriu motivele refuzului.

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.