Clauze P.j.

Principalele clauze ale contractului de furnizare, consumatori non-casnici (persoane juridice).

Stimate client ,

In conformitate cu Ordinul ANRE nr. 86/2009 pentru aprobarea „Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze naturale” va aducem la cunostinta PRINCIPALELE CLAUZE AL CONTRACTULUI DE FURNIZARE prevazute in „Contractul cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii non-casnici”:

– Obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în regim reglementat, desemnând ansamblul de activitati si operatiuni desfasurate de furnizor, pentru sau în legatura cu asigurarea cantitatilor de gaze naturale, exprimate în unitati de energie, la locul de consum.

– Furnizarea gazelor naturale la locul de consum se va face:

a) în mod constant si continuu, fara limita de consum, cu exceptia cazurilor de limitare si întrerupere prevazute în conditiile standard

b) conform graficului convenit de parti si prevazut în anexa nr. 1 la contractul de furnizare, cu exceptia cazurilor de limitare si întrerupere prevazute în conditiile standard; partile se obliga sa-si notifice cu 30 de zile calendaristice înainte de luna de livrare orice modificare a cantitatilor lunare de gaze naturale, care variaza cu mai mult de +/- 5% fata de cele prevazute în anexa nr. 1 la contractul de furnizare

– Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durata nedeterminata, sau pe perioada determinata.

– Pretul final reglementat pentru furnizarea gazelor naturale este calculat in lei/ MWh, aprobat conform reglementarilor în vigoare prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, corespunzator categoriei în care consumatorul este încadrat si nu include TVA si accize.

– Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale se face în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

– Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, atrage perceperea de majorari de întârziere, conform prevederilor din conditiile standard; nivelul majorarii de întârziere este de 0,1%/ zi .

– Furnizorul va emite factura reprezentand serviciul de furnizare reglementata a gazelor naturale in perioada 05 – 12 ale fiecarei luni.

– In cazul in care consumatorul nu primeste factura la adresa locului de consum, acesta o va solicita Furnizorului, Centrul Operational Nord Gaz din strada 1 Mai, Nr. 4-6, tel. 0230 / 206208.

– Contractul de furnizare este completat de Conditiile standard pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la consumatorii noncasnici, aprobate prin Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care fac parte integranta din prezentul contract.

– Conditiile standard pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la consumatorii noncasnici stabilesc cadrul general aplicabil relatiilor contractuale derulate între furnizor si consumator.

– S.C. Nord Gaz S.R.L. se obliga sa informeze consumatorul asupra conditiiilor standard pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la consumatorii noncasnici, precum si a oricaror modificari si completari ale acestora, dispuse de ANRE si, la cererea consumatorului, sa puna la dispozitia acestuia un exemplar prin remitere/transmitere, la momentul solicitarii (solicitarea poate fi facuta prin oricare dintre mijloacele: telefon, fax, e-mail, scrisoare, s.a.).

– Prin semnarea prezentului contract, partile accepta ca în toate raporturile contractuale sa respecte Conditiile standard pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la nonconsumatorii casnici.

– Pe parcursul derularii contractului de furnizare, partile au dreptul sa solicite motivat modificarea Programului de consum, cu minimum 30 de zile anterior momentului modificarii acestuia.

– În vederea regularizarii, citirea indexului echipamentului de masurare se efectueaz a lunar de catre Operator.

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.