Conditii Generale

Art. 1

Definiții

               În înțelesul prezentului Contract termenii folosiți sunt definiți în Condiții Generale.

Art. 2

Obiectul Contractului

2.1. Obiectul prezentului Contract îl reprezintă vânzarea-cumpărarea de gaze naturale cu servicii incluse de distribuţie/transport (după caz), la locul de consum identificat în Anexa 1 lit.A pct.I la prezentul Contract, conform acordului de acces/aviz de racordare și cu respectarea condiţiilor din acesta.

2.2. Furnizorul poate modifica încadrarea Beneficiarului cumpărător într-o altă categorie de consum conform procedurii de reîncadrare într-o altă categorie de consum,  dacă consumul înregistrat depăşeşte pragul superior de consum al categoriei în care Beneficiarul este încadrat sau dacă consumul înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care Beneficiarul este încadrat, fără a fi necesară încheierea unui act adițional în acest sens. Începând cu data modificării încadrării, furnizarea gazelor naturale se face la un preţ aferent categoriei în care Beneficiarul a fost reîncadrat şi Furnizorul va emite factura de reîncadrare corespunzătoare. 

2.3. Beneficiarul declară că va utiliza gazele naturale numai pentru desfăşurarea activităţilor proprii, conform Anexa 1 lit.pct.I.

Art. 3

Prețul contractual

3.1 Calculul Prețului contractual

[1] Prețul este exprimat în lei/MWh și reflectă atât costul pentru achiziția și furnizarea produsului gaz natural, tarifele reglementate aferente de transport, înmagazinare și distribuție, cât și costul pentru echilibrare și rezervarea de capacitate orară în Sistemul Național de Transport. Prețul este variabil, cuprinde toate costurile aferente furnizării de gaze naturale cu servicii reglementate incluse și nu include TVA și acciză în conformitate cu Codul Fiscal în vigoare.

[2] În situația în care, din motive obiective, Furnizorul nu va putea factura prețul consumului efectiv într-o lună, acesta va putea factura prețul mediu estimat folosind formula de calcul prevăzută de lit.C din Anexa 1 la Contract sau va proceda conform procedurii prevăzute de disp.art. 4.1 de mai jos.

[3] Prețul de furnizare este prevăzut în Anexa 1 lit.A la Contract și poate suferi actualizări determinate conform dispozițiilor contractuale.

3.2 Actualizarea/variația prețului

[1] Prețul va fi actualizat de drept și automat ori de câte ori intervine o modificare a tarifelor reglementate, a cotei de TVA, a accizelor, impozitelor și/sau alte tarife și taxe ce vor fi introduse de autoritățile statului sau ca urmare a modificărilor legislative incidente la momentul facturării sau care pot apărea pe parcursul executării contractului de furnizare gaze naturale și care nu au fost prevăzute la data semnării acestuia,  fără a fi necesară încheierea unui  Act adițional la acest contract, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele reglementate de ANRE pentru diferite servicii, inclusiv servicii de distribuție/transport/înmagazinare se regăsesc pe site-ul www.anre.ro, sau pe site-ul Furnizorului

[2] Prețul final se poate actualiza și conform prevederilor Art.10 „Modificarea circumstanţelor”.

[3] În situația modificării prețului, din alte considerente decât cele prevăzute la art.3 pct.3.2.alin.[1], Furnizorul va notifica intenția de modificare a prețului cu minim 30 de zile înainte ca aceasta să se producă. Noile condiții de preț se consideră acceptate de către Beneficiarul cumpărător și se vor aplica automat, fără a fi necesară încheierea unui act adițional, în situația în care Beneficiarul nu comunică denunţarea contractului de furnizare a gazelor naturale până la data la care intră în vigoare modificarea.

[4] Beneficiarul plătitor de accize pentru gaze naturale va achita acciza odată cu plata gazului natural consumat. În cazul în care Beneficiarul poate beneficia de regim de scutire de la plata accizelor conform Codului fiscal, acesta trebuie să solicite Furnizorului intenția de a beneficia de acest privilegiu înainte de semnarea contractului, în caz contrar Beneficiarul nu va mai putea solicita scutiri/exceptări de la plata accizei conform reglementărilor legislative în vigoare.

[5] În cazul în care Beneficiarul se află în categoria consumatorilor vulnerabili, astfel cum îi definește legea, și  beneficiază de facilități acordate de statul român pentru motive de sănătate sau din motive de venituri reduse, acesta trebuie să solicite Furnizorului în scris intenția de a beneficia de acest privilegiu în termenele prevăzute de lege și să facă dovada de încadrare în categoria clienților vulnerabili, respectiv că îndeplinește una sau ambele condiții;  

a) are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale;

b) la locul de consum locuieşte o persoană care din motive de sănătate/vârstă necesită condiţii speciale referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale.

Art. 4

Facturarea și termene de plată

4.1 Facturarea

[1] Perioada contabilă pentru livrarea de gaze naturale în baza prezentului Contract este fiecare lună calendaristică. Furnizorul va factura lunar contravaloarea gazelor naturale consumate.

            [2] Cantitățile de gaze naturale livrate sunt măsurate de către transportator sau distribuitor, după caz, în conformitate cu Regulamentul de măsurare a gazelor naturale tranzacționate în România, precum și în conformitate cu normele metrologice existente pentru instrumentele de măsură. Dacă există o criză de gaze în sistemul național de transport, care impune riscuri privind securitatea funcționării sistemului și a livrărilor de gaze către populație, cantitatea de gaze livrată de Furnizor, în conformitate cu prezentul contract, poate fi redusă, urmând a se comunica Beneficiarului, cu respectarea prevederilor în vigoare

            [3] Furnizorul va emite lunar o factură pentru fiecare Punct de Predare/Primire (PPP) sau loc de consum, după caz, în baza următoarelor proceduri:

 • citirii directe a aparatelor de măsură sau indexurilor transmise de către Operatorul de Distribuție/Transport ori în baza proceselor verbale de citire a aparatelor de măsură întocmite de către transportator/distribuitor, în cazul localităților in care furnizorul de gaze naturale este diferit de operatorul de distribuție/transport;
 • transmiterii indexului aparatelor de măsură, de către client, în condițiile și la termenele specificate de Furnizor (autocitire);
 • graficului de consum din Anexa 1 a prezentului Contract la litera B;
 • estimare consum lunar conform graficului de consum înregistrat, iar în situația în care nu există un istoric de consum, pe baza graficului de consum din Anexa 1 lit.B pct.I a prezentului Contract.

            [4] În cazul în care consumul efectiv înregistrat este diferit de consumul estimat facturat lunar, Furnizorul poate proceda la regularizare, începând cu prima factură emisă după momentul citirii indexului echipamentului de măsurare şi va emite facturi de regularizare în acest sens.

[5] În situațiile în care se modifică categoria de consum în care se încadrează Beneficiarul, Furnizorul va emite o factură de reîncadrare a categoriei de consum.

[6] Furnizorul are dreptul de a refactura orice alte taxe percepute de către Operatorul de distribuție sau transport și care nu sunt incluse în preţul contractului prevăzut la Art. 3 (cum ar fi taxa de deconectare/reconectare, dar fără a se limita la aceasta), precum și orice alte taxe, impozite, accize impuse de legislația în vigoare la data emiterii facturii.

[7] La momentul încetării contractului, indiferent de motiv, Furnizorul va emite și va transmite  Beneficiarului o factură finală de regularizare și/sau o factură de lichidare, în baza citirii finale transmise de Operatorul de distribuție sau de transport, după caz. Beneficiarul va achita această factură în termen de 30 de zile calendaristice de la data facturii, sub sancțiunea de penalități conform art.5 pct.5.2.alin.[1].

[8] Facturile emise de Vânzător vor fi comunicate Beneficiarului conform celor agreate de părți.

4.2 Termene de plată

            [1] Toate facturile emise de Furnizor vor fi plătite de către Beneficiar cel mai târziu în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Orice plata în plus se va considera avans pentru livrările de gaze aferente lunii următoare.

            [2] Dacă factura este scadentă într-o zi care nu este o zi lucrătoare plata va fi făcută în prima zi lucrătoare după ziua scadenței.

[3] Plata contravalorii facturii se poate face prin oricare dintre modalitățile de plată puse la dispoziție de către Furnizor, menționate pe facturile emise și/sau afișate pe pagina de internet a Furnizorului, precum și la casieriile Furnizorului.

[4] Obligațiile de plată vor fi socotite ca fiind executate la data intrării sumelor respective în contul bancar al Furnizorului.

            [5] Beneficiarul poate refuza, în scris și motivat factura, integral sau parțial, în termen de maxim cinci (5) zile calendaristice de la data primirii facturii. În caz contrar, se consideră că factura a fost acceptată în întregime si fără obiecțiuni și nu mai poate fi contestată. Furnizorul are obligația de a răspunde refuzului transmis de Beneficiar în termen de zece (10) zile calendaristice, în conformitate cu procedura de soluționare a plângerilor clienților finali. În cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între Părți, refuzul facturii se dovedește a fi justificat, nu se vor calcula penalități de întârziere pentru diferența rezultată din recalculare. În cazul în care refuzul facturii se dovedește a fi nejustificat, se vor calcula penalități de întârziere conform Art.5 pct. 5.1. alineat [1], în condițiile în care s-a depășit termenul de scadență.

 • Taxe, impozite, accize, comisioane și TVA

            [1] Toate comisioanele bancare în legătură cu efectuarea plăților vor fi suportate de către Beneficiar.

            [2] TVA și acciza conform cu Codul Fiscal în vigoare la data facturării vor fi aplicate fiecărei facturi lunare.

            [3] Orice impozite, taxe sau alte impuneri guvernamentale în legătură cu prezentul Contract se suportă de către Beneficiar, Contractul fiind considerat modificat de drept în aceste situații, niciuna dintre Părți neavând dreptul de a înceta Contractul pentru acest motiv.

Art. 5

Penalități de întârziere, daune

5.1.Penalități de întârziere

             [1] În cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile de plată total și/sau parțial, în termenele scadente prevăzute de prezentul contract, ori aceste obligații sunt îndeplinite în mod necorespunzător, acesta se obligă să plătească Furnizorului penalități de întârziere în cuantum  de 0,1%  pe zi calendaristică de întârziere din suma neachitată, începând cu ziua următoare datei scadenței, până la achitarea integrală a facturii. Cuantumul penalităților de întârziere poate depăși debitul asupra căruia sunt calculate.

             [2] Beneficiarul este de drept în întârziere conform disp.art. 1523 Cod Civil în executarea obligațiilor sale (inclusiv a obligațiilor de constituire a garanției, după caz) prevăzute în prezentul Contract prin simpla trecere a termenelor de executare stabilite în Contract, fără a mai fi necesară vreo notificare și/sau altă formalitate prevăzută de lege.

              [3] Neîndeplinirea obligației de plată până la datele prevăzute la Art.4 pct. 4.2, inclusiv a sumelor prevăzute la Art.4 pct. 4.1 alin.[4] – [7] si pct.4.3 dă dreptul Furnizorului să întrerupă furnizarea gazelor naturale și/sau să rezilieze contractul conform disp.art.8 pct. 8.2 .Toate consecințele ce decurg din întreruperea/sistarea furnizării de gaze naturale cad în responsabilitatea exclusivă a Beneficiarului. După achitatea integrală a obligațiilor de plată si îndeplinirea întocmai a obligațiilor contractuale, Furnizorul va putea relua furnizarea către Beneficiar in condițiile prezentului contract și cu respectarea normelor specifice.

               [4] Penalitățile de întârziere facturate vor fi cuprinse în factura corespunzătoare lunii de consum următoare celei în care s-au înregistrat întârzieri la plata debitului sau pot fi facturate separat, caz în care termenul de plată al facturii de penalități este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.

5.2. Daune interese

            [1] În cazul în care Furnizorul nu își onorează din culpa sa exclusivă și dovedită  obligația de livrare a gazelor naturale conform prezentului contract, Beneficiarul este îndreptățit să solicite și să primească daune-interese în funcție de prejudiciul efectiv dovedit cauzat de culpa exclusivă a Furnizorului, stabilite pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere, de către instanțele judecătorești competente. Cuantumul daunelor interese nu poate depăși contravaloarea gazelor contractate în luna relevantă, indiferent de cauza acestora.

            [2] În cazul în care Beneficiarul nu-și îndeplinește obligațiile privind plata facturilor și a penalităților de întârziere, iar contractul este reziliat înainte de împlinirea termenului contractual, Furnizorul este exonerat de orice obligație stabilită în sarcina sa și este îndreptățit la încasarea daunelor proporționale cu prejudiciul creat, respectiv c/val prețului de furnizare aferent întregii cantității de gaze naturale nepreluată din cantitatea contractuală totală (CCT) la care se adaugă și costurile privind rezervarea de capacitate, după caz. Daunele totale nu includ prejudiciile indirecte, materiale sau nemateriale.

Art. 6

Imputația plății

           [1]  Părțile convin în mod neechivoc, în temeiul disp.art. 1506 Cod Civil (acordul părților) că plățile efectuate de Beneficiar Furnizorului în legătură cu prezentul Contract se vor imputa, în toate cazurile, mai întâi asupra cheltuielilor de judecată şi executare, apoi asupra accesoriilor, dobânzilor şi penalităţilor, în ordinea cronologică a scadenţei acestora, şi, în final, asupra capitalului.

După caz, în subsidiar, se va putea ține seama de următoarea ordine:

a) plata se impută cu prioritate asupra datoriilor ajunse la scadenţă;

b) se vor considera stinse, în primul rând, datoriile negarantate sau cele pentru care creditorul are cele mai puţine garanţii;

c) imputaţia se va face mai întâi asupra datoriilor mai oneroase pentru debitor;

d) dacă toate datoriile sunt deopotrivă scadente, precum şi, în egală măsură, garantate şi oneroase, se vor stinge datoriile mai vechi;

e) în lipsa tuturor criteriilor menţionate la lit. a)-d), imputaţia se va face proporţional cu valoarea datoriilor.

            [2] Părțile convin că debitorul nu poate, fără consimţământul creditorului, să impute plata asupra unei datorii care nu este încă exigibilă cu preferinţă faţă de o datorie scadentă.

[3] Imputația plății făcută de debitor contrar disp.art. art.6 alin.[1] si [2] nu va fi luată în seamă.

[4] În cazul neefectuării plății a oricăror sume datorate de către Beneficiar Furnizorului la termenele scadente din Contract, Vânzătorul este exonerat de orice obligație contractuală privind livrarea gazelor, putând dispune întreruperea/sistarea furnizării gazelor pentru neîndeplinirea obligației de plată la scadență a sumelor datorate, cu o notificare prealabilă de  cinci (5) zile calendaristice și/sau rezilierea contractului de furnizare gaze naturale. Sistarea/întreruperea temporară a furnizării gazelor nu echivalează cu încetarea contractului de furnizare gaze naturale.

Art. 7

Garanții

           [1] Înainte de semnarea Contractului de furnizare gaze naturale ori pe durata executării acestuia, Furnizorul poate solicita Beneficiarului o garanție financiară de bună execuție a contractului ori o majorare a cuantumului acesteia, în cazurile de risc financiar prevăzute de Condițiile Generale la Contract. Beneficiarul este obligat să constituie garanția în termen de 7 zile calendaristice de la data solicitării, sub sancțiunea rezilierii prezentului contract.

           [2] Valoarea garanției va fi cel puțin egală cu contravaloarea a 2 (două) luni cu cel mai mare consum estimat/realizat după caz dintr-un an. În situația în care Beneficiarul nu are înregistrat un istoric de consum, valoarea de referință pentru constituirea garanției de plată va fi dată de cele mai oneroase 2 (două) luni de consum prevăzut în graficul de consum din Anexa 1 la Contract.

           [3] Garanția financiară va fi constituită sub o formă agreată de comun acord de părți, iar în caz de neînțelegere sub forma solicitată de către Furnizor.

           [4] În situația executării în tot și/sau în parte a garanției de către Furnizor, Beneficiarul se obligă să constituite și/sau să întregească în favoarea Furnizorului o nouă garanție/garanția în condițiile prevăzute de Contract și să o mențină pe toată perioada de valabilitate a contractului de furnizare gaze naturale. Reluarea furnizării gazelor naturale se va face doar după constituirea garanției, cu excepția cazului în care Furnizorul este de acord în prealabil cu reluarea furnizării gazelor și în lipsa constituirii/întregirii acesteia.

[5] Garanțiile constituite conform prevederilor contractuale sunt destinate îndeplinirii obligațiilor contractuale ale Beneficiarului și pot fi executate de către Furnizor în cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute contractual, fără nicio altă formalitate prealabilă.

[6] Vânzatorul este exonerat de obligația livrării oricăror cantități de gaze naturale a căror valoare depășește garanția constituită.

Art. 8

Durata, rezilierea și încetarea Contractului

 • Durata Contractului

            [1]     Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 6 luni. Termenul se împlinește în ultima zi a celei de-a șasea luni.

             [2] Livrarea gazelor naturale, conform prezentului Contract începe la data agreată de părți prin Anexa 1 la Contract sau o dată cu punerea în funcțiune a instalației de utilizare, după caz.

             [3]   În cazul în care niciuna dintre Părți nu notifică, în scris, celeilalte Părți faptul că nu dorește prelungirea prezentului Contract, cu minim treizeci (30) de zile calendaristice înainte de data expirării Duratei contractuale, prezentul Contract va fi prelungit automat, pentru perioade succesive de 6 luni.

 • Rezilierea Contractului

            [1] Prezentul Contract este reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere, îndeplinirea vreunei formalități prealabile sau intervenția instanțelor de judecată, în cazul în care Beneficiarul nu își execută obligațiile sale esențiale prevăzute la Art. 4, 5, 12.1 [3], precum și, după caz, pentru nerespectarea obligațiilor de a constitui garanția de bună execuție prevăzută la art. 7 la termenele și condițiile prevăzute în Contract.

             [2] În cazul nerespectării altor obligații contractuale ale Beneficiarului, iar încălcarea obligațiilor nu este remediată, Contractul poate fi reziliat de către Furnizor cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice.

             [3] Rezilierea prezentului Contract nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți la data intervenirii rezilierii.

             [4] În situația prevăzută de art.8.3. alin.[1] lit.i) Furnizorul poate rezilia unilateral Contractul, fără punere în întârziere, fără intervenția instanțelor de judecată, și fără nici o altă formalitate.

             [5] Părțile convin că, prin simplul fapt al neexecutării totale și/sau parțiale a obligațiilor sale contractuale, Beneficiarul se află de drept în întârziere.

             [6] În cazurile de reziliere prevăzute la alineatele [1] și [4] ale prezentului articol, Contractul va fi considerat reziliat de drept, fără vreo altă formalitate sau intervenția instanțelor judecătorești, la data Notificării de reziliere transmisă de Furnizor.

             [7]  Beneficiarul, în ipoteza în care dorește schimbarea furnizorului de gaze în mod gratuit, are dreptul să denunțe unilateral Contractul în baza și cu respectarea procedurii de schimbare furnizor, precum și cu respectarea  disp.art. 145 alin. 4 lit. h) din Legea nr. 123/2012. Beneficiarul este obligat să notifice Furnizorului încetarea contractului de furnizare de gaze naturale cu cel puțin 21 de zile înainte de data încetării. Denunțarea unilaterală a contractului devine efectivă sub condiția achitării prealabile a tuturor obligațiilor de plată datorate de Beneficiar până la data încetării, mai puțin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată și a facturii de lichidare și/sau regularizare ce va fi emisă și comunicată în termenul statuat de lege.

            [8] Beneficiarul, în alte ipoteze decât cea prevăzută de disp. art.8.2. alin. [7], art.8.3.alin.[1] lit.a) și 8.3. alin.[3] de mai jos, poate rezilia Contractul, cu notificarea prealabilă a Furnizorului cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care dorește să-și producă efectele încetarea. Încetarea contractului devine efectivă sub condiția achitării tuturor obligațiilor de plată datorate de Beneficiar până la data încetării, mai puțin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată.

            [9] Prezentul Contract este reziliat de drept în cazul în care Beneficiarul schimbă destinația gazelor naturale încălcând prevederile art. 13 pct.13.1.

8.3.     Încetarea Contractului

            [1] Contractul de furnizare încetează în următoarele situații:

 1. prin ajungerea la termen, cu condiția notificării intenției de neprelungire a Contractului cu minim treizeci (30) de zile calendaristice înainte de termenul stabilit pentru încetarea prin expirare a Contractului;
 2. prin denunțare unilaterală de către Beneficiar, în baza unei notificări prealabile, transmisă către Furnizor cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de momentul în care denunțarea devine efectivă. Denunțarea devine efectivă sub condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale asumate, inclusiv plata costului pentru rezervarea de capacitate orară în Sistemul Național de Transport, după caz.
 3. În cazul schimbării furnizorului, se va respecta Procedura de schimbare a furnizorului, potrivit normelor legale, în vigoare; Denunțarea devine efectivă sub condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale asumate;
 4. în cazul declanșării procedurii falimentului Beneficiarului constatată printr-o hotărâre judecătorească;
 5. dacă Părțile nu reușesc să ajungă la un acord în legătură cu modificarea prestațiilor și/sau condițiilor contractuale, datorate modificărilor de circumstanțe;
 6. dacă forța majoră se desfășoară pe o perioadă mai mare de treizeci (30) de zile, împiedică Părțile în mod dovedit să-și îndeplinească obligațiile contractuale și Părțile nu agreează altfel;
 7. în conformitate cu Art. 8.2 de mai sus;
 8. prin acordul de voință al Părților;
 9. prin reziliere din culpă uneia dintre Părți și conform art.8.2;
 10. în caz de consum fraudulos și/sau furt;
 11. în toate celelalte cazuri prevăzute de lege.

              [2] În situația încetării Contractului urmare a denunțării unilaterale de către Beneficiar sau a schimbării furnizorului, Beneficiarul se obligă să achite Furnizorului și toate costurile suportate de către Furnizor, ca urmare a îndeplinirii obligației de constituire a stocului minim de gaze naturale și/sau rezervare de capacitate în numele Beneficiarului, prevăzut de normele legale în vigoare. Acestea includ, fără a se limita la: prețul gazelor naturale, costuri înmagazinare, costuri de transport în vederea înmagazinării, costuri de finanțare aplicate pentru 6 luni etc. Vânzătorul va transmite Beneficiarului factura reprezentând aceste costuri o dată cu ultima factură de consum emisă în baza prezentului Contract.

             [3] În cazul în care contractul se încheie la distanță sau în afara spațiilor comerciale, Beneficiarul poate denunța unilateral contractul în termenul legal de retragere de 14 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a contractului.

             [4] Obligațiile de plată, născute în temeiul acestui Contract rămân datorate și se vor plăti la termenele stipulate, indiferent de modalitatea de încetare a Contractului.

Art. 9

Limitarea și întreruperea furnizării

 • Limitarea furnizării

             Furnizorul are dreptul să limiteze furnizarea gazelor naturale în cazul în care Beneficiarul depășește Rezervarea de capacitate la locul de consum și/sau la Punctele de Predare/Primire (PPP) stabilite în anexa Contractului la litera A și nu solicită o majorare de Rezervare de capacitate.

9.2. Întreruperea furnizării

           [1] Furnizorul are dreptul, fără preaviz, să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situații:

 1. la încetarea Contractului;
 2. în stare de necesitate, când se periclitează viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
 3. în cazul remedierii, modificării, înlocuirii de conducte și instalații sau orice alte măsuri imediate de prevenire sau de înlăturare a avariilor constatate în instalații, precum și în rețelele de transport/distribuție a gazelor naturale;
 4. în cazul Consumului fraudulos și/sau furt de gaze naturale;
 5. în orice alte situații prevăzute de lege.

            [2] Furnizorul are dreptul, cu un preaviz de două (2) zile, să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situații:

 1. în cazul întreruperilor programate în sistemul de transport/distribuție;
 2. în cazul în care Beneficiarul nu permite accesul liber în scopul montării, verificării sau citirii aparatelor de măsurare a gazelor naturale, când acestea se află pe proprietatea Beneficiarului.
 • Limitarea sau întreruperea furnizării

            [1] Furnizorul are dreptul, fără preaviz, să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situații:

 1. în cazul dispoziției Dispeceratului Național de Gaze Naturale, în condițiile în care sunt periclitate siguranța și integritatea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, în conformitate cu reglementările în vigoare/stare de urgență;
 2. în caz de forță majoră, caz fortuit sau alte evenimente asimilate acestora;
 3. în cazurile prevăzute la art. 9.2 [1].

            [2] Furnizorul are dreptul, cu un preaviz de cinci (5) zile calendaristice, să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situații:

 1. în cazul neachitării contravalorii facturilor și/sau a penalităților de întârziere sau altor sume datorate de Beneficiar în temeiul prezentului Contract;
 2. în cazul în care Furnizorul a livrat și Beneficiarul a consumat Cantitatea contractuală totală (CCT) și Beneficiarul nu a solicitat suplimentarea cantităților de gaze naturale contractate (după caz) ;
 3. în cazul în care Beneficiarul depășește nominalizarea lunară;
 4. în cazul în care Beneficiarul nu depune o garanție conform art. 7;
 5. în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 12.1 [3];
 6. în orice alte situații prevăzute de lege.

Art. 10

Modificarea circumstanțelor, reglementărilor

[1] În cazul apariției unor modificări de circumstanțe, independent de voința Furnizorului, Beneficiarul înțelege și acceptă posibilitatea ca executarea obligațiilor sale să devină mai oneroasă, este de acord să își asume riscul cu privire la apariția unor astfel de împrejurări și renunță în mod neechivoc la dreptul de a solicita în instanță modificarea/adaptarea prețului si/sau condițiilor contractuale, precum și la beneficiul termenului.

[2] Prin modificare de circumstanțe se înțelege atât modificarea cadrului legislativ, intrarea în vigoare, modificarea legală, o normă, metodologie sau recomandare a unei autorități, care nu era în vigoare la data semnării acestui contract, cât și modificarea condițiilor pieței față de cele existente la data semnării prezentului contract, precum și introducerea unor noi prețuri, impozite, taxe sau accize, o schimbare a modalităților de facturare și/sau impunere sau taxare existente sau aplicarea unor noi cerințe legale referitoare la achiziția, transportul, distribuția sau înmagazinarea gazelor naturale.

[3] Prin modificare de circumstanțe se înțelege și apariția unor modificări de elemente, survenite la achiziția de gaze naturale, referinței pentru prețul gazelor, accesul, exploatarea sistemelor de distribuție și/sau transport gaze naturale, inclusiv modificări ale bazei de calcul sau a metodei de calcul referitoare la achiziție, transport, distribuție, înmagazinare, constituire de stoc minim, echilibrare, rezervare de capacitate, precum și schimbarea împrejurărilor față de cele avute în vedere la data semnării prezentului contract, împrejurări care conduc la o executare excesiv de oneroasă pentru Furnizor în executarea obligațiilor sale.

[4] Părțile convin ca orice modificare de circumstanțe, respectiv intenție a Furnizorului de modificare a prețului, să se realizeze în urma unei informări prealabile a Beneficiarului cu 30 de zile calendaristice înainte de data la care modificarea urmează să fie aplicată, cu precizarea dreptului Beneficiarului de a denunța Contractul în cazul în care nu acceptă noile condiții notificate.

[5] Netransmiterea de către Beneficiar a acordului cu privire la noile condiții comunicate de Furnizor sau a denunțării contractului de furnizare gaze naturale, echivalează cu acceptarea în întregime a modificărilor/completărilor de către Beneficiar.

Art. 11

Nulitatea unor clauze contractuale individuale

             [1] Nulitatea sau inaplicabilitatea oricăreia dintre prevederile prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra valabilității celorlalte prevederi ale Contractului, care își vor păstra forța obligatorie și efectele. Părțile contractante se obligă să înlocuiască prevederea devenită nulă sau inaplicabilă printr-una nouă, care să fie cât se poate de apropiată de cea inițială din punct de vedere al efectului economic.

Art. 12

Obligații și garanții, Clauza de confidențialitate

 1. Obligații și garanții

              [1] Părțile se obligă una față de cealaltă să obțină și să păstreze pe toată durata Contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligațiilor cuprinse în acest Contract, conformându-se tuturor cerințelor legale.

              [2] Părțile garantează una față de cealaltă că prezentul Contract reprezintă o obligație validă, legală, opozabilă în justiție în termenii acestui Contract.

              [3] Pe durata derulării prezentului Contract, Beneficiarul garantează că pentru instalația/instalațiile de utilizare a gazelor naturale sunt îndeplinite cerințele legislației în vigoare. În acest sens, Beneficiarul își asumă responsabilitatea îndeplinirii obligațiilor precizate în legislația în vigoare.

 1. Confidențialitate

             [1] Părțile se obligă una față de cealaltă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor pe care le dețin ca urmare a executării clauzelor prezentului Contract. Nu este considerată informație confidențială informația publică sau cea obținută și deținută în mod legal de către o Parte din surse externe relației contractuale, neobținute ca urmare a încălcării unei obligații legale sau contractuale de confidențialitate. Nu este considerată încălcare a obligației de păstrare a confidențialității divulgarea unor informații confidențiale către o autoritate publică competentă să obțină astfel de informații sau către instanțele judecătorești, ca urmare a aplicării prevederilor legale.

Art. 13

Utilizarea gazelor naturale

 1.  Utilizarea gazelor naturale contractate

             [1] Beneficiarul va utiliza gazele naturale contractate și livrate de către Furnizor la Punctele de Predare/Primire (PPP) și/sau la locul de consum indicat pentru consumul propriu conform Anexa 1. Beneficiarul nu are dreptul să revândă gazele naturale contractate.

Art. 14

Soluționarea litigiilor și Jurisdicția competentă

 1.  Soluționarea litigiilor

             [1] Părțile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea prezentului Contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 1. Jurisdicția competentă

             [1] Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea sa, se va soluționa, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, de către  instanțele judecătorești competente de la sediul Furnizorului.

             [2] Acest Contract și toate obligațiile Părților care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate și sub toate aspectele legislației române în vigoare

Art. 15

Alte clauze

15.1 Schimbarea statutului juridic

         [1] În cazul schimbării formei juridice sau reorganizării legale, sau în cazul schimbării statutului juridic, după caz, Părțile se obligă să notifice, în termen de zece (10) zile calendaristice de la intervenirea acestei situații, preluarea obligațiilor contractuale reciproce.

15.2 Protecția datelor cu caracter personal

           [1]  Pentru furnizarea și îmbunătățirea serviciilor, pentru emiterea și comunicarea facturilor aferente contractului,  pentru întocmirea și comunicarea de oferte, pentru efectuarea de cercetări de piață, în scop statistic, pentru activități de marketing, reclamă și publicitate, pentru efectuarea de studii, Furnizorul prelucrează datele cu caracter personal ale Beneficiarului furnizate în prezentul contract. Aceste date constau în: datele de identificare, nume, prenume, funcție/post, număr de telefon, adresa de email, adresa de domiciliu/sediu.

[2] Datele cu caracter personal ale Beneficiarului vor putea fi dezvăluite Furnizorului, partenerilor contractuali ai Furnizorului, mass-media, angajaților și/sau prepușilor Furnizorului în scopul realizării obiectului Contractului.

[3] Beneficiarul are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal, are drept de acces și intervenție asupra datelor cu caracter personal, are dreptul de a retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, are dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale a Furnizorului, sens în care se poate adresa în orice moment cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa info.nordgaz@fimm.com/contracte@nordgaz.ro  sau instanțelor de judecată așa cum este detaliat și în Nota de informare afișată pe site-ul Furnizorului.

[4] Beneficiarul declară  că i-au fost aduse la cunoștință prevederile legislative privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și este de acord ca Furnizorul să-i prelucreze datele cu caracter general în scopurile prevăzute în prezentul contract.

 
 

DA                               NU

15.3.    Situația furtului de gaze naturale

[1] În cazul furtului de gaze naturale, definit în conformitate cu prevederile art. 228 din Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, constatat de organele competente la un loc de consum și/sau Punct de Predare/Primire (PPP) prevăzut în anexa nr. 1 la Contract, Beneficiarul va datora daune-interese, conform prejudiciului cauzat, în condițiile legii.

[2] Nivelul daunelor – interese prevăzute la alin. (1) nu va putea fi inferior unei valori egale cu echivalentul contravalorii cantității de gaze naturale, exprimată în MWh, calculată la debitul maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioadă de 3 luni.

[3] Prețul gazelor naturale luat în calcul pentru determinarea nivelului daunelor-interese prevăzute la alin. (2) este prețul mediu ponderat al gazelor naturale determinat în conformitate cu prevederile Codului rețelei, la data constatării furtului prevăzut la alin. (1), la care se adaugă plata tarifului de distribuție corespunzător încadrării respectivului loc de consum, precum și plata costului pentru rezervarea de capacitate orară în Sistemul Național de Transport, echilibrare, după caz.

Art. 16

Notificări

               [1] Adresa/numărul de fax și adresa de e-mail desemnate pentru notificări și transmiterea facturilor prevăzute în prezentul Contract sunt cele evidențiate în Anexa 1 lit. D. la Contract, pentru fiecare dintre Părți, dacă datele diferă de cele de la pagina 1 ale prezentului Contract.

               Fiecare Parte este obligată să informeze cealaltă Parte cu privire la orice schimbare intervenită în datele lor de identificare, și mai ales în privința adresei poștale, adresei de poștă electronică și a numerelor de contact, cu cel puțin 7(șapte) zile înainte de data intervenirii respectivei modificări, sub sancțiunea neluării în seamă.

               [2] Orice notificare, punere în întârziere sau solicitare în legătură cu prezentul Contract, precum și comunicarea facturilor, va fi considerată legal îndeplinită dacă va fi transmisă pe datele furnizate de Părți la alin. [1] de mai sus, sub sancțiunea neluării în seamă.

               [3] Orice notificare, punere în întârziere sau solicitare în legătura cu prezentul Contract va fi transmisă în scris și va fi considerată ca fiind valabil comunicată numai dacă:

 1. va fi predată personal sub semnătură de primire celeilalte Părți;
 2. va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
 3. va fi transmisă prin fax, cu confirmare de primire;
 4. va fi transmisă prin e-mail/poștă electronică.

               [4] În cazul în care Beneficiarul nu își exprimă opțiunea cu privire la modalitatea de transmitere a facturilor, acestea vor fi comunicate conform procedurii Furnizorului.

Art. 17

Clauze finale

[1] Prezentul Contract, împreună cu Anexele se completează cu Condițiile Generale de Contractare publicate pe site-ul Furnizorului în masura în care nu contravin prezentului contract, reprezintă voința integrală și neechivocă a Părților și înlătură orice altă înțelegere anterioară încheierii lui.

[2] Faptul că una dintre Părți nu se prevalează, la un moment dat, de vreuna dintre prevederile prezentului Contract, nu poate fi interpretat ca fiind o renunțare la dreptul de a se prevala de acestea ulterior, nu echivalează cu modificarea prezentului Contract și nici nu dau naștere vreunui drept oarecare în favoarea celeilalte Părți sau a unui Terț.

[3] Părțile declară că dispun de toată experiența și cunoștințele necesare încheierii prezentului Contract, că toate prevederile prezentului Contract (inclusiv ale Anexelor acestuia) au fost negociate de către Părți, că prezentul Contract este încheiat în deplină cunoștință de cauză cu privire la efectele acestuia, cunoscând și înțelegând pe deplin toate aspectele legale, tehnice și comerciale legate de încheierea, executarea și încetarea prezentului contract.

[4] Părțile declară și confirmă că își asumă și acceptă în mod expres toate condițiile și termenii acestui Contract.

[5] Furnizorul va avea dreptul de a solicita plata sumelor datorate în temeiul prezentului Contract în termenul de prescripție prevăzut de lege. În afara cazurilor prevăzute de lege, orice notificare/somație de plată sau altă comunicare de orice natură privind executarea Contractului transmisă de către Furnizor Beneficiarului, va fi considerată ca fiind o cauză de întrerupere a termenului de prescripție.

[6] Clauzele și Anexele cuprinse în prezentul Contract se pot modifica și completa prin acte adiționale, cu acordul Părților, cu excepțiile prevăzute de contract, sau ca efect al modificărilor de natură imperativă a cadrului legislativ în domeniul gazelor naturale, situație în care prezentul Contract se consideră modificat de drept, fără a fi necesară vreo notificare din partea vreuneia dintre Părți.

[7] Prezentul Contract se completează cu prevederile Codului Civil în vigoare, Codului Fiscal, Regulamentului ANRE privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, Codul Rețelei, precum și cu reglementările specifice aplicabile.

[8] Beneficiarul declară că a luat la cunoștință, a citit și este de acord cu Condițiile Generale de Contractare publicate pe pagina de internet a Furnizorului pe care și le însușește.

[9] Prezentul contract are 10 pagini plus anexe, a fost încheiat astăzi, ____________________, în două (2) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.