Conditii Standard P.f.

Anexa Nr.2A

CONDIȚII-STANDARD

pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici

CAPITOLUL I: Definiții

În sensul contractului-cadru, următorii termeni se definesc după cum urmează:

– aparat de utilizare – sistem complex destinat să consume gaze naturale (combustibil), cu îndeplinirea condițiilor legale pentru funcționare, parte componentă a instalației de utilizare a gazelor naturale;

– echipamente de măsurare – ansamblul mijloacelor de măsurare care furnizează informații de măsurare utilizate în determinarea unei mărimi fizice;

– mijloc de măsurare – toate măsurile, aparatele, dispozitivele, instalațiile, precum și mostrele de materiale și substanțe care materializează și conservă unități de măsură și furnizează informații de măsurare;

– cartelă-client – suport material prin care se realizează transferul informațiilor privind consumul de gaze naturale de la furnizor la consumator și invers;

– contor de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă-client – aparat sau ansamblu de echipamente conectate între ele, destinate să măsoare volumele de gaze naturale consumate, plătite în avans prin încărcarea cartelei-client.

CAPITOLUL II: Durata contractului

Art. 1

(1)În situația încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale pe perioadă determinată, furnizorul notifică consumatorul cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului, în vederea formulării de către acesta a unei opțiuni de prelungire a valabilității.

(2)În cazul neprimirii unui răspuns din partea consumatorului, contractul își încetează valabilitatea prin ajungere la termen.

CAPITOLUL III: Prețul final reglementat al gazelor naturale; modalități și condiții de plată

Art. 2

(1)Prețul final reglementat al gazelor naturale furnizate este aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), se exprimă în lei/MWh și corespunde încadrării consumatorului prevăzute în anexa nr. 1.

(2)Contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementată a gazelor naturale se obține prin înmulțirea cantității de energie, care urmează să fie facturată, cu prețul final reglementat, corespunzător încadrării consumatorului.

(3)Cantitatea de energie facturată se determină în conformitate cu cerințele legislației în vigoare, prin înmulțirea volumului de gaze naturale aferent perioadei de facturare cu puterea calorifică superioară a acestora.

Art. 3

(1)În cazul în care data scadenței facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(2)Plata serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale se efectuează prin instrumentele legale de plată. Obligația de plată se consideră îndeplinită la data efectuării plății. Furnizorul are obligația să pună la dispoziția consumatorului cel puțin 3 modalități de plată a facturii, dintre care cel puțin una să îi permită plata în numerar a acesteia, fără costuri suplimentare, în comuna/orașul unde se află locul de consum și care îndeplinește una dintre următoarele condiții:

a)are minimum 1.500 de consumatori casnici de gaze naturale;

b)se află la o distanță mai mare de 20 km față de altă localitate unde furnizorul asigură posibilitatea plății facturii în numerar.

(3)În cazul modificării prețului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale se face pe baza mediei zilnice a consumului lunar, determinat prin citire directă, autocitire sau estimare pe baza Programului de consum prevăzut în contractul de furnizare, după caz, înmulțită cu numărul de zile corespunzătoare fiecărei perioade și cu prețul final reglementat al gazelor naturale.

(4)Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care echipamentul de măsurare este cu sistem de preplată cu cartelă-client, plata contravalorii consumului de gaze naturale se face anticipat.

(5)În cazul în care se aplică prevederile alin. (4), furnizorul stabilește pentru fiecare încărcare de cartelă un prag minim și un prag maxim, acestea reprezentând cantitatea minimă și, respectiv, maximă de gaze naturale, plătită în avans prin încărcarea cartelei; furnizorul stabilește nivelurile minime și maxime, diferențiate pe subcategorii de consumatori casnici și perioade de consum, și le va publica la punctele de încărcare / reîncărcare a cartelei-client, consumatorii având dreptul să opteze pentru nivelul necesar.

(6)În cazul modificării prețului final reglementat, calculul contravalorii consumului de gaze naturale se face prin aplicarea prețului final reglementat al gazelor naturale în vigoare la momentul încărcării cartelei-client cu un nou credit.

NOTĂ:

Prevederile art. 3 alin. (4) – (6) se preiau în contractele transmise de furnizor, exclusiv în cazul consumatorilor casnici al căror consum este determinat prin intermediul contorului de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă-client.

CAPITOLUL IV: Determinarea consumului de gaze naturale

Art. 4

(1)Cantitățile de gaze naturale furnizate consumatorului se stabilesc lunar, în conformitate cu prevederile Programului de consum, determinat conform anexei nr. 2, program prevăzut în contractul de furnizare.

(2)Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de măsurare, în condițiile și la termenele precizate de furnizor.

(3)Indexul echipamentului de măsurare, care stă la baza determinării contravalorii serviciului de furnizare reglementată, se determină în următoarea ordine de prioritate:

a)prin citire de către personalul împuternicit de către furnizor;

b)prin autocitire;

c)pe baza cantităților prevăzute în Programul de consum.

(4)Fac excepție de la prevederile alin. (1) consumatorii al căror consum este determinat prin intermediul contorului de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă-client.

Art. 5

Regularizarea contravalorii serviciului de furnizare reglementată, facturată lunar, se face pe baza indexului echipamentului de măsurare, citit o dată la 3 luni.

CAPITOLUL V: Drepturile și obligațiile furnizorului de gaze naturale

Art. 6

(1)Furnizorul are dreptul de a încasa contravaloarea:

a)serviciului privind furnizarea reglementată a gazelor naturale;

b)majorărilor de întârziere.

(2)Furnizorul are dreptul de a dispune încetarea prestării serviciului de furnizare a gazelor naturale în următoarele situații:

a)forța majoră;

b)starea de necesitate, când este periclitată viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

c)neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementată a gazelor naturale, la termenele stipulate în contractul de furnizare, și, după caz, a majorărilor de întârziere aferente.

Art. 7

(1)Furnizorul are următoarele obligații:

a)să asigure furnizarea gazelor naturale în mod continuu, cu respectarea presiunii minime prevăzute în contract, precum și a condițiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 6 alin. (2);

b)să factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale și, după caz, a majorărilor de întârziere și să transmită consumatorului factura lunară;

c)să informeze consumatorul asupra serviciilor prestate de operatorul de sistem, a căror contravaloare nu este cuprinsă în prețul final reglementat;

d)să soluționeze sesizările consumatorului privind serviciul de furnizare și să comunice acestuia răspunsul, conform reglementărilor în vigoare;

e)să furnizeze la cererea consumatorului, pe baza datelor puse la dispoziție de operatorul de sistem, informații privind istoricul de consum lunar avut în vedere la emiterea facturii, pe o perioadă de până la 24 de luni anterioare solicitării;

f)să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea consumatorului, în condițiile prevăzute la art. 8 lit. b);

g)să informeze consumatorul în legătură cu obligativitatea efectuării verificărilor și reviziilor periodice ale instalațiilor de utilizare;

h)să încarce cartela-client cu un credit solicitat de consumator, în cazul în care sistemul de măsurare este prin contor cu preplată, cu respectarea clauzelor stipulate în contractul de furnizare, și să asigure un credit de urgență, în cazul consumării cantității de gaze naturale plătite în avans prin cartelă;

i)să pună la dispoziția consumatorului care utilizează un contor de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă-client instrucțiunile de utilizare a acestuia;

j)să notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare;

k)să informeze consumatorul cu privire la obligațiile furnizorului care derivă din Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, să respecte prevederile acestuia și să plătească penalitățile prevăzute de acesta.

(2)Furnizorul are obligația să precizeze pe factura emisă următoarele:

a)perioada de facturare, indexul vechi și nou, estimat sau citit, puterea calorifică superioară, cantitatea de gaze naturale exprimată în mc și unități de energie, prețul final reglementat aferent încadrării consumatorului și temeiul juridic al acestuia, instrumentele și modalitățile de plată;

b)data întreruperii, condițiile aferente reluării furnizării, rezilierii contractului, precum și cota majorărilor de întârziere percepute ca efect al neîndeplinirii obligațiilor de plată;

c)alte informații, în conformitate cu prevederile legale.

NOTĂ:

Prevederile art. 7 alin. (1) lit. h) și i) se vor prelua în contractele transmise de furnizor, exclusiv în cazul consumatorilor al căror consum este determinat prin intermediul contorului de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă-client.

CAPITOLUL VI: Drepturile și obligațiile consumatorului casnic de gaze naturale

Art. 8

Consumatorul are următoarele drepturi:

a)să fie alimentat cu gaze naturale în temeiul contractului de furnizare;

b)să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale, inclusiv în cazul în care întreruperea este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor proprii;

c)să transmită indexul echipamentului de măsurare, determinat lunar prin autocitire, în condițiile și la termenele precizate de furnizor;

d)să solicite informații cu privire la serviciul de furnizare reglementată;

e)drepturile corelative obligațiilor furnizorului.

Art. 9

Consumatorul are următoarele obligații:

a)să achite integral și la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, precum și, după caz, a majorărilor de întârziere aferente;

b)să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă cerințele legislației în vigoare, să efectueze verificarea periodică a acestora în conformitate cu reglementările în vigoare și să nu realizeze intervenții neautorizate asupra aparatelor și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;

c)să suporte cheltuielile legate de instalația de utilizare;

d)să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice, precum și toate celelalte instalații ale operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;

e)să efectueze modificările instalației de utilizare numai pe baza aprobărilor legale și numai cu operatori economici autorizați de autoritatea competentă;

f)să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea echipamentului de măsurare sau a instalației de utilizare;

g)să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, pe perioada derulării contractului, în situația în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea consumatorului;

h)să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare.

CAPITOLUL VII: Răspunderea contractuală

Art. 10

(1)Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage:

a)perceperea de majorări de întârziere, dacă obligația de plată nu a fost îndeplinită în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenței; nivelul majorării de întârziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadenței și până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plății; nivelul majorării de întârziere este egal cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, stabilit în condițiile precizate de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; totalul majorărilor de întârziere nu poate depăși nivelul debitului;

b)întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice; modalitatea de transmitere a preavizului se alege de furnizor;

c)rezilierea contractului de drept, începând cu a 181-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care consumatorul nu achită integral contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale și a majorărilor de întârziere.

(2)În cazul în care data scadenței este o zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se prelungesc până la prima zi lucrătoare de după aceasta.

(3)În termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obligațiile de plată scadente este plătită la casieria furnizorului sau, după caz, de la momentul la care consumatorul face dovada plății, furnizorul este obligat să asigure reluarea furnizării.

(4)În cazul în care echipamentul de măsurare este situat pe proprietatea consumatorului, furnizorul este obligat să reia furnizarea în termenul prevăzut la alin. (3), sub condiția permiterii accesului de către consumator.

(5)Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat. În acest caz se încheie un nou contract de furnizare, sub condiția achitării în prealabil a facturilor restante și a majorărilor de întârziere.

(6)Demontarea echipamentului de măsurare nu poate avea loc decât după rezilierea contractului din inițiativa furnizorului sau la cererea scrisă a consumatorului.

Art. 11

(1)Pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, altele decât obligația de plată a consumatorului prevăzută la art. 9 lit. a), partea în culpă plătește celeilalte părți daune-interese, conform reglementărilor în vigoare.

(2)Răspunderea furnizorului/consumatorului de gaze naturale este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a)notificarea de către consumator/furnizor a situației constatate, în limita termenului de prescripție prevăzut de legislația în vigoare;

b)prezentarea de către consumator/furnizor furnizorului/consumatorului a documentelor justificative care atestă nivelul daunelor.

CAPITOLUL VIII: Notificări

Art. 12

(1)Toate notificările se transmit în scris, prin remitere directă sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresele prevăzute în contractul de furnizare, dacă părțile nu convin asupra altor adrese sau asupra altor modalități pentru transmiterea notificărilor și dacă prin contract nu se prevede o altă modalitate de transmitere.

(2)Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dacă prin contract nu se prevede un alt termen.

(3)În cazul în care notificarea se face prin poștă, aceasta se transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor.

CAPITOLUL IX: Încetarea contractului

Art. 13

(1)Contractul de furnizare a gazelor naturale încetează:

a)prin reziliere, în caz de neplată a facturilor restante în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. c);

b)prin denunțare unilaterală, conform alin. (2);

c)prin acordul părților;

d)printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, în cazul declarării falimentului furnizorului sau în cazul consumului fraudulos;

e)prin ajungere la termen, în condițiile prevăzute la art. 2 din contractul de furnizare și la art. 1 alin. (2) din prezentele condiții-standard.

(2)Consumatorul poate denunța unilateral contractul de furnizare pe baza unei notificări adresate și înregistrate la furnizor cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de momentul în care denunțarea devine efectivă.

(3)Rezilierea contractului de furnizare nu are niciun efect asupra obligațiilor decurgând din executarea contractului până la momentul rezilierii acestuia.

CAPITOLUL X: Clauze finale

Art. 14

Prezentele condiții-standard se completează cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, Codului comercial, Codului civil, Regulamentului privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori și consumatorii de gaze naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2009, Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare, precum și cu celelalte reglementări specifice în vigoare.

Art. 15

Neînțelegerile privind validitatea contractului de furnizare sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, se soluționează de către instanța de judecată competentă ori se supun arbitrajului, la alegerea părților.

Art. 16

Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă, în termenele și în condițiile stabilite de lege.

Art. 17

(1)Clauzele cuprinse în contractul de furnizare se modifică și/sau se completează prin acte adiționale, cu acordul părților, sub condiția ca acestea să nu contravină prevederilor contractului-cadru, precum și altor prevederi legale în vigoare.

(2)Contractul de furnizare se consideră modificat de drept în situația modificării contractului-cadru care a stat la baza perfectării acestuia, a modificării prețurilor finale reglementate sau a încadrării consumatorului, furnizorul având obligația să notifice consumatorului aceste modificări.

(3)În cazul modificării prețurilor finale reglementate sau a încadrării consumatorului, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factură, iar în cazul modificării contractului-cadru și a nivelului dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, prin transmiterea acestor modificări odată cu factura, cu respectarea termenelor de notificare impuse de prevederile legale.

Art. 18

Măsurarea gazelor naturale furnizate se face în conformitate cu prevederile legislației specifice din sectorul gazelor naturale.

Art. 19

– Anexa nr. 1 „Modalitatea de încadrare a consumatorilor în tranșe de consum” și anexa nr. 2 „Program de consum” fac parte integrantă din prezentele condiții-standard.

ANEXA Nr. 2A2: Program de consum

(- Anexa nr. 2 la Condițiile-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici)

Art. 1

(1)Furnizorul are obligația să pună la dispoziția consumatorului programul de consum determinat fie pe baza istoricului de consum al anului anterior, fie pe baza cantităților lunare determinate pe baza profilului de consum anual, care vor sta la baza facturării cantităților de energie estimate lunar.

(2)Prin excepție de la prevederile alin. (1), consumatorul poate solicita motivat un program de consum diferit de istoricul de consum / profilului de consum, care va fi acceptat de furnizor.

Art. 2

în cazul în care consumul înregistrat prin citire este mai mic decât consumul estimat facturat, furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima factură emisă după momentul citirii echipamentului de măsurare.

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.