Conditii Standard P.j.

CONDITII STANDARD

pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la consumatorii noncasnici

I. Durata contractului
Art. 1. – (1) În situatia încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale pe perioada determinata, furnizorul notifica consumatorul cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului, în vederea formularii de catre acesta a unei optiuni de prelungire a valabilitatii.
(2) În cazul neprimirii unui raspuns din partea consumatorului, contractul îsi înceteaza valabilitatea prin ajungere la termen.
II. Pretul final reglementat al gazelor naturale; modalitati si conditii de plata
Art. 2. – (1) Pretul final reglementat al gazelor naturale furnizate, este aprobat prin ordin al presedintelui ANRE, se exprima în lei/MWh si corespunde încadrarii consumatorului, prevazuta în anexa nr.1.
(2) Contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementata a gazelor naturale se obtine prin înmultirea cantitatii de energie, care urmeaza sa fie facturata, cu pretul final reglementat, corespunzator încadrarii consumatorului.
(3) Cantitatea de energie facturata se determina în conformitate cu cerintele legislatiei în vigoare, prin înmultirea volumului de gaze naturale aferent perioadei de facturare cu puterea calorifica superioara a acestora.
Art. 3. – (1) În cazul în care data scadentei facturii este o zi nelucratoare, termenul se socoteste împlinit în urmatoarea zi lucratoare.
(2) Plata serviciului pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale se efectueaza prin instrumentele legale de plata. Furnizorul are obligatia sa puna la dispozitia consumatorului cel putin trei modalitati de plata care sa-i permita acestuia sa-si îndeplineasca obligatia de plata a facturii. Obligatia de plata se considera îndeplinita la data efectuarii platii.
(3) În cazul modificarii pretului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciului pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale se face pe baza mediei zilnice a consumului lunar, determinat prin citire directa, autocitire sau estimare pe baza Programului de consum prevazut în contractul de furnizare, dupa caz, înmultita cu numarul de zile corespunzatoare fiecarei perioade si cu pretul final reglementat al gazelor naturale.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care echipamentul de masurare este cu sistem de preplata cu cartela-client, plata contravalorii consumului de gaze naturale se face anticipat.
(5) În cazul în care se aplica prevederile alin. (4), furnizorul stabileste pentru fiecare încarcare de cartela un prag minim si un prag maxim, acestea reprezentând cantitatea minima si, respectiv, maxima de gaze naturale, platita în avans prin încarcarea cartelei; furnizorul stabileste nivelurile minime si maxime, diferentiate pe subcategorii de consumatori noncasnici si perioade de consum si le va publica la punctele de încarcare/reîncarcare a cartelei-client, consumatorii având dreptul sa opteze pentru nivelul necesar.
(6) În cazul modificarii pretului final reglementat, calculul contravalorii consumului de gaze naturale se face prin aplicarea pretului final reglementat al gazelor naturale, în vigoare la momentul încarcarii cartelei client cu un nou credit.
NOTA: Prevederile art. 4, alin. (4) – (6) se preiau în contractele transmise de furnizor, exclusiv în cazul consumatorilor noncasnici al caror consum este determinat prin intermediul contorului de masurare cu sistem de preplata cu cartela-client.
III. Determinarea consumului de gaze naturale
Art. 4. – (1) Cantitatile de gaze naturale furnizate consumatorului al carui consum anual se încadreaza în categoriile B1-B3 sau A1, astfel cum acestea sunt definite în conformitate cu reglementarile în vigoare, se stabilesc lunar, în conformitate cu prevederile Programului de consum, determinat conform Anexei nr. 2, program prevazut în contractul de furnizare.
(2) Consumatorul precizat la alin. (1) poate transmite lunar indexul echipamentului de masurare, în conditiile si la termenele precizate de furnizor.
(3) Indexul echipamentului de masurare, care sta la baza determinarii contravalorii serviciului de furnizare reglementata, prestate consumatorului precizat la alin. (1), se determina, în urmatoarea ordine de prioritate:
a) prin citire de catre personalul împuternicit al furnizorului;
b) prin autocitire;
c) pe baza cantitatilor prevazute în Programul de consum.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) consumatorii al caror consum este determinat prin intermediul contorului de masurare cu sistem de preplata cu cartela-client.
(5) Cantitatile de gaze naturale furnizate consumatorului al carui consum anual se încadreaza în categoriile B4-B6 sau A2-A5, astfel cum acestea sunt definite în conformitate cu reglementarile în vigoare, se determina lunar.
Art. 5. – Regularizarea contravalorii serviciului de furnizare reglementata, facturate lunar, consumatorului precizat la art. 4 alin. (1), se face pe baza indexului echipamentului de masurare, citit odata la 3 luni.
IV. Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale
Art. 6. – Furnizorul de gaze naturale are, în principal, urmatoarele drepturi:
a) sa încaseze de la clientul final contravaloarea serviciilor prestate, in termenul si in conditiile prevazute in contractul incheiat cu acesta;
b) sa încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim de furnizare de ultima instanta, conform reglementarilor ANRE;
c) sa solicite clientului final majorari de intarziere pentru neachitarea facturii reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, în termenul si în conditiile prevazute in contractul de furnizare;
d) sa limiteze si/sau sa sisteze furnizarea gazelor naturale la clientul final, în conditiile specificate in contractul de furnizare;
e) sa încaseze de la clientul final tariful aferent reconectarii, in vederea reluarii furnizarii gazelor naturale sistate ca urmare a ne indeplinirii obligatiilor de plata scadente, conform prevederilor contractuale;
f) sa solicite clientului final asumarea responsabilitatii financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta le genereaza pe piata de gaze naturale, in conformitate cu reglementarile aprobate de ANRE;
g) alte drepturi prevazute de reglementarile in viguare sau conveniente cu clientul final, cu respectare prevederilor legale in viguare.
Art. 7. – (1) Furnizorul de gaze naturale are, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa desfasoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe baza de contracte comerciale incheiate cu clienti finali, in conformitate cu reglementarile aprobate de ANRE;
b) sa respecte prevederile standardului de performanta pentru serviciul de furnizare prestat in baza contractelor – cadru;
c) sa puna la dispozitia clientului final, la solicitarea acestuia, pe baza informatiilor furnizate in mod gratuit de operatorul de sistem, datele relevante privind consumul, referitoare la cantitatea de gaze naturale consumata lunar si anual de clientul final, exprimata in mc si MWh, pe o perioada ce cuprinde cel putin ultimi 5 ani;
d) sa infinteze un punct unic de contact pentru informarea clientilor finali cu privire la drepturile si obligatiile acestora, la legislatia in vigoare si la caile de solutionare a litigiilor, in cazul unui diferent;
e) sa permita clientilor finali schimbarea efectiva a furnizorului de gaze naturale, in mod gratuit , cu respectarea conditiilor contractuale, in termen de 3 saptamani de la data solicitarii, conform proceduri aprobate de ANRE;
f) sa puna la dispozitia clientilor finali cel putin doua modalitati de plata a contravalorii cunsumului de gaze naturale si sa permita acestora sa opteze pentru oricare dintre acestea;
g) sa raspunda la solicitarile clientului final referitoarea la desfasurarea activitatii de furnizare, conform reglementarilor in viguare, si sa le solutioneze;
h) sa transmita operatorului de sistem solicitarile clientilor finali al caror obiect este legat de domeniul de activitate al acestora;
i) sa solicite operatorului de sistem intrerupera furnizarii gazelor naturale, la cererea clientului final de gaze naturale, in cazul in care intreruperea este legata de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor clientului final sau ale operatorului de sistem;
j) sa informeze operatorul de sistem, in baza sesizarii clientului final, in legatura cu defectiunile constatate de acesta in functionarea echipamentului de masurare si a instalatiilor operatorului de sistem, in vederea verificarii si remedierii acestora;
k) sa recalculeze contravaloarea facturii reprezentand serviciile prestate privind furnizarea gazelor naturale, in cazul in care se constata defectarea sistemului/mijlocului de masurare, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
l) sa notifice clientului final orice intentie de modificare a contractului si sa il informeze pe acesta, in momentul notificari, cu privire la dreptul de a denunta contractul, cu respectarea prevederilor contractuale in viguare, in cazul in care nu accepta noilea conditii;
m) sa reia furnizarea gazelor naturale limitata si/sau sistata ca urmare a ne indeplinirii obligatiei de plata la termenele prevazute in contract, in termen de maxim 24 ore de la data efectuarii de catre clientul final a platii integrale a facturilor scadente, inclusiv a mejorarilor de intarziere datorate conform prevederilor contractuale si, dupa caz, a tarifului aferent reconectarii, cu conditia permiteri de catre clientul final a accesului reprezentantului operatorului de sistem in vederea reconectarii acestuia;
n) alte obligatii prevazute de reglementarile in viguare sau convenite cu clientul final, cu respectarea prevederilor legale in viguare.
(2) Furnizorul de gaze naturale emite factura reprezentand contavaloarea consumului de gaze naterale pentru fiecare loc de consum al clietului final sau, cu acordul partilor, a consumului total al clientului final, in cazul clientului cu mai multe locuri de consum .
(3) Factura emisa de furnizor clientului final trebuie sa cuprinda cel putin urmatoare informatii: data emiterii facturii, perioada de factuare, data scadentei facturii, indexul vechi si nou, cu precizarea daca indexurile sunt citite sau estimate, puterea calorifica superioara, cantitatea de gaze naturale factura exprimata in mc si MWh, pretul unitar, modalitatea de plata, denumirea fiecarei obligatii de plata cuprinse in factura, valorile pentru fiecare marime de facturat, valoarea totala de plata.
(4) Furnizorul de gaze naturale raspunde pentru transmiterea in timp util a facturilor la clietii finali de gaze naturale, astfel incat plata acestora sa poata fi efeectuata pana la data scadentei, precum si a altor documente pe care are obligatia sa le notifice acestora.
V. Drepturile si obligatiile consumatorului noncasnic de gaze naturale
Art. 8. (1) Clientul final de gaze naturale are, in pincipal, urmatoarele drepturi:
a) sa îsi aleaga furnizorul si sa negocieze direct contracte de furnizare cu acesta;
b) sa fie alimentat cu gaze naturale, în baza contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat cu furnizorul, în conformitate cu reglementarile ANRE;
c) sa solicite si sa primeasca penalitatile suportate de catre furnizor/operatorul de sistem pentru neindeplinirea obligatiilor, în conformitate cu prevederilor standardelor de performanta aprobate de ANRE;
d) sa solicite si sa primeasca de la furnizor toate datele relevante privind propriul consum, referitoare la cantitatea de gaze naturale consumata lunar si anual, exprimata in mc si MWh, pe ultimi 5 ani, fara sa i se perceapa costuri suplimentare pentru acest serviciu;
e) sa isi schimbe furnizorul in mod gratuit, cu respectarea conditiilor contractuale, in termen de 3 saptamani de la data solicitarii, conform proceduri aprobate de ANRE;
f) sa i se puna la dispozitie de catre furnizor cel putin doua modalitati de plata, ca sa îi permita sa îsi indeplineasca obligatiile de plata a facturi prevazute in contract;
g) sa solicite furnizorului intreruperea furnizarii gazelor naturale, in cazul in care intreruperea este legata de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor proprii sau ale operatorului de sistem;
h) sa solicite furnizorului/operatorului de sistem sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor survenite in functionare echipamentului de masurare si a instalatiilor operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;
i) sa solicite furnizorului modificarea si completarea contractului incheiat cu acesta,atunci cand apar elemente ori cand considera necesara detalierea sau completarea unor clause contractual, in conformitate cu prevederile legale in viguare;
j) sa fie notificat de catre furnizor in mod corespunzator cu privier la orice intentie de modificare a contractului si sa fie informat, in momentul notificarii cu privire la dreptul de a denunta contractual, cu respectarea prevederilor contractuale in viguare, in cazul in care nu accepta noile conditii;
k) alte drepturi prevazute de reglementarile in viguare sau convenite cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale in viguare.
(2) Clientul final de gaze natural nu are dreptul:
a) sa vanda gazele naturale;
b) sa deruleze simultan un contract de furnizare reglementata si un contract de furnizre negociata pentru acelasi loc de consum;
c) sa schimbe tipul de contract, prin trecere de la furnizare negociata la furnizare reglementata.
Art. 9. – Clientul final de gaze naturale, in principal, are urmatoarele obligatii:
a) sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciilor prestate de catre furnizor in termenul si in conditiile prevazute in contractual incheiat cu acesta;
b) sa achite majorarile de intarziere solicitate de furnizor pentru neachitarea facturi reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, in termenul si in conditiile prevazute in contractul de furnizare;
c) sa achite furnizorului tariful aferent reconectarii, in vederea reluari furnizarii gazelor naturale sistate pentru neindeplinirea obligatiei de plata scadente, conform prevederilor contractuale;
d) sa permita accesul reprezentantuui operatorului de sistem in scopul montarii/ demontarii, sigilarii, intretineri, verificarii sau citirii indexului echipamentului de masurare, in situatia in care acesta este amplasat pe proprietatea sa;
e) sa nu deterioreze echipamantul de masurare, sigiliile metrologice si ale operatorului de sistem, precum si toate celelalte instalatii ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;
f) sa sesizeze imediat furnizorul/operatorul de sistem in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea echipamantului de masurare si a instalatiilor operatorului sistemului la care este racordat/amplasate pe proprietatea sa, si sa permita accesul reprezentantului operatorului de sistem la acestea, in vederea verificarii si remedierii defectiunilor survenite;
g) sa constitue in favoarea furnizorului de gaze naturale o garantie financiara pentru un consum maxim echivalent pentru un an, in cazul constatarii conform prevederilor legale in viguare, a unora actiuni menite sa denatureze in orice fel indicatiile echipamentelor de masurare sau sa sustraga gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de masurare;
h) sa respecte limitele zonelor de protectie si de siguranta ale instalatiilor operatorlui de sistem aflate pe proprietatea sa, conform legislatiei in viguare;
i) sa foloseasca exclusiv aparatele de utilizare care respecta cerintele legislatiei in viguare si sa efectueze verificarea periodica a acestora, in conformitate cu reglementarile in viguare;
j) sa efectueze modificarea instalatiei de utilizare cu respectarea prevederilor legale in viguare;
k) sa permita accesul reprezentantului operatorului de sistem la instalatiile de utilizare pentru verificarea informatiilor referitoare la debitele instalate, modificarile efectuate, precum si ori de cate ori este necesara interventia in scopul mentineri sigurantei in functionare a acestora;
l) sa incheie un contract cu un operator economic autorizat de a ANRE pentru a efectua, contra cost, verificarea si revizia tehnica periodica a instalatiei de utilizare, in conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE; operatiunile de verificare tehnica a instalatiei de utulizare se vor efectua la maxim 2 ani, iar cele de revizie tehnica la meximum 10 ani;
m) sa permita accesul reprezentantului operatorului econimic autorizat de ANRE pentru a efectua verificarea si revizia tehnica periodica a instalatiei de utilizare, in conformitate si normale tehnice specifice aprobate de ANRE;
n) sa prezinte reprezentantului operatorului economic autorizat de ANRE documente din care sa reiasa ca a fost efectuata curatarea cosurilor si a canalelor de evacuare a gazelor arse de catre operatori economici autorizati, conform reglementarilor in viguare, emise cu cel mult 6 luni inainte de data verificarii periodice a instalatiei de utilizare;
o) sa asigure efectuarea reviziei tehnice a instalatiei de utilizare, dupa intreruperea utilizarii instalatiei pentru o perioada de timp care depaseste 6 luni sau dupa o orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare a gazelor naturale;
p) sa suporte cheltuielile aferente remedieri defectiunilor constate in urma verificarilor/reviziilor tehnice la instalatiile de utilizare si inlocuirii elementelor defecte de operatorii economici autorizati de ANRE;
q) sa sesizeze imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea instalatiei de utilizare;
r) sa asigure remedierea defectiunilor in functionarea instalatiei de utilizare, prin intermediul operatorilor economici autorizati de ANRE;
s) sa isi asume responsabilitatea financiara pentru plata dezechilibrelor pe care le genereaza pe piata de gaze naturale, in conformitate cu reglementarile aprobate de ANRE;
t) sa notifice furnizorului orice modificare a elementelor de natura juridica sau administrativa avute in vedere la data semnarii contractului;
u) alte obligati prevazute de reglementarile in viguare sau convenite cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale in viguare.
VI. Raspunderea contractuala
Art. 10. – (1) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage:
a)perceperea de majorari de întârziere; nivelul majorarii de întârziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua urmatoare scadentei si pâna la achitarea integrala a facturii, inclusiv ziua platii; nivelul majorarii de întârziere este egal cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, stabilit în conditiile precizate de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; totalul majorarilor de întârziere nu poate depasi nivelul debitului;
b) limitarea furnizarii gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic sau întreruperea furnizarii, începând cu a 31-a zi calendaristica de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice;
c) întreruperea furnizarii gazelor naturale, începând cu a 36-a zi calendaristica de la emiterea facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice, în cazul în care s-a procedat la limitarea furnizarii conform prevederilor lit. b);
d) rezilierea contractului de drept, începând cu a 61-a zi calendaristica de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care consumatorul nu achita integral contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale si a dobânzilor de întârziere.
(2) În cazul în care data scadentei este o zi nelucratoare, termenele prevazute la alin. (1) se prelungesc pâna la prima zi lucratoare de dupa aceasta.
(3) În termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obligatiile de plata scadente este platita la casieria furnizorului sau, dupa caz, de la momentul la care consumatorul face dovada platii, furnizorul este obligat sa asigure reluarea furnizarii.
(4) În cazul în care echipamentul de masurare este situat pe proprietatea consumatorului, furnizorul este obligat sa reia furnizarea în termenul prevazut la alin. (3), sub conditia permiterii accesului de catre consumator.
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat. În acest caz se încheie un nou contract de furnizare, sub conditia achitarii în prealabil a facturilor restante si a dobânzilor de întârziere.
(6) Demontarea echipamentului de masurare nu poate avea loc decât dupa rezilierea contractului de furnizare.
Art. 11. – (1) Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, altele decât obligatia de plata a consumatorului prevazuta la art. 9, lit. a), partea în culpa plateste celeilalte parti daune-interese, conform reglementarilor în vigoare.
(2) Raspunderea furnizorului/consumatorului de gaze naturale este conditionata de îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) notificarea de catre consumator/furnizor a situatiei constatate, în limita termenului de prescriptie prevazut de legislatia în vigoare;
b) prezentarea de catre consumator/furnizor, furnizorului/consumatorului a documentelor justificative care atesta nivelul daunelor.
Art. 12. – În situatia preluarii unor cantitati de gaze naturale peste limita de +/- 2,5% prevazuta în contractul de furnizare la art. 2 alin. (2), consumatorul va datora furnizorului penalitati. Nivelul penalitatilor va fi stabilit prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei.
VII. Notificari
Art. 13. – Toate notificarile se transmit în scris, prin remitere directa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin fax cu confirmare de primire, daca prin contract nu se prevede o alta modalitate de transmitere.
Art. 14. – Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, daca prin contract nu se prevede un alt termen.
Art. 15. – În cazul în care notificarea se face prin posta, aceasta se transmite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, considerându-se primita de destinatar la data semnarii de catre acesta a confirmarii de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerata îndeplinita la data returnarii scrisorii catre expeditor.
Art. 16. – Notificarile transmise prin fax se considera primite în prima zi lucratoare dupa ce au fost expediate, confirmarea electronica de transmitere prin fax fiind considerata dovada receptiei. Notificarile remise personal se considera primite în ziua înregistrarii lor la destinatar.
VIII. Încetarea contractului
Art. 17. – (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale înceteaza:
a) prin reziliere, în caz de neplata a facturilor restante, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1), lit. d);
b) prin denuntare unilaterala, conform alin. (2) ale prezentului articol;
c) prin acordul partilor;
d) prin reziliere, în cazul neexecutarii de catre una dintre parti a obligatiilor sale contractuale, altele decât cele prevazute la litera a). În acest caz, rezilierea va deveni efectiva, în situatia în care neexecutarea obligatiei nu este remediata de partea în culpa în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea de la cealalta parte a unei notificari în acest sens;
e) printr-o hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, în cazul declararii falimentului furnizorului si/sau al consumatorului sau în cazul consumului fraudulos;
f) prin ajungere la termen, în conditiile prevazute la art. 3 din contractul de furnizare si art. 1 alin. (2) din prezentele conditii .
(2) Consumatorul poate denunta unilateral contractul de furnizare, pe baza unei notificari prealabile adresate si înregistrate la furnizor cu cel putin 75 de zile calendaristice înainte de momentul în care denuntarea devine efectiva.
(3) Rezilierea contractului de furnizare nu are nici un efect asupra obligatiilor decurgând din executarea contractului pâna la momentul rezilierii acestuia.
IX. Clauze finale
Art. 18. – Prezentele conditii se completeaza cu prevederile Legii gazelor, Codului comercial, Codului civil, Regulamentului privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori si consumatorii de gaze naturale, Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate în România, precum si cu celelalte reglementari specifice în vigoare.
Art. 19. – Neîntelegerile privind validitatea contractului de furnizare sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, se solutioneaza de catre instanta de judecata competenta ori se supun arbitrajului, la alegerea partilor.
Art. 20. – Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, în termenele si în conditiile stabilite de lege.
Art. 21. – (1) Clauzele cuprinse în contractul de furnizare se modifica si/sau se completeaza prin acte aditionale, cu acordul partilor, sub conditia ca acestea sa nu contravina prevederilor contractului-cadru, precum si altor reglementari în vigoare.
(2) Contractul de furnizare se considera modificat de drept în situatia modificarii contractului-cadru care a stat la baza perfectarii acestuia, a modificarii preturilor finale reglementate sau a încadrarii consumatorului, furnizorul având obligatia sa notifice consumatorului aceste modificari.
(3) În cazul modificarii preturilor finale reglementate si a încadrarii consumatorului, notificarea se considera efectuata prin înscrierea acestor modificari pe factura reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, iar în cazul modificarii contractului-cadru si a nivelului dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, prin transmiterea acestor modificari odata cu factura, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 22. – Masurarea gazelor naturale furnizate se face în conformitate cu prevederile legislatiei specifice din sectorul gazelor naturale.
Art. 23. – (1) La data încheierii contractului de furnizare, consumatorul al carui consum anual se încadreaza în categoriile B4-B6 sau A2-A5 si furnizorul de gaze naturale îsi pot prezenta unul sau mai multe instrumente de garantare a propriilor obligatii, convenite de catre acestea; acordul în privinta constituirii garantiei trebuie sa fie reciproc; nerealizarea acordului nu conduce la neîncheierea contractului de furnizare.
(2) Garantia prevazuta la alin. (1) este destinata îndeplinirii obligatiilor contractuale ale partilor, în cazul aparitiei unor evenimente viitoare neprevazute care ar putea sa îl aduca pe furnizor/consumator în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile contractuale.
(3) Constituirea instrumentelor de garantare, în conditiile alin. (1), se realizeaza în conditii de echivalenta.
Art. 24. – Termenii utilizati sunt definiti în Legea Gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în celelalte reglementari incidente sectorului gazelor naturale.
Art. 25. – Anexa a)- „Modalitatea de încadrare a consumatorilor în transe de consum” si Anexa b) – „ Program de consum”, fac parte integranta din prezentul contract.
NOTA:

  1. În situatia în care se încheie un singur contract, pentru mai multe locuri de consum ale aceluiasi consumator, clauzele din contract specifice fiecarui loc de consum se stabilesc distinct pentru fiecare dintre aceste locuri de consum.
  2. În contractele de furnizare transmise spre semnare de furnizor, acesta preia din contractul-cadru clauzele specifice pentru consumatorul al carui consum anual se încadreaza în categoriile B1-B3 sau A1, respectiv pentru consumatorul al carui consum anual se încadreaza în categoriile B4-B6 sau A2-A5.

Anexa a)
la Conditiile standard
pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la consumatorii noncasnici
Modalitatea de încadrare a consumatorilor în transe de consum
I. Încadrarea consumatorilor
Art. 1. – Încadrarea consumatorului într-o anumita transa de consum se face de catre furnizor, cu acordul operatorului de sistem, pentru fiecare loc de consum în parte, pentru o perioada determinata de un an, în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie, în functie de modul de conectare a respectivului loc de consum, astfel:
a) pe baza istoricului de consum înregistrat pentru respectivul loc de consum în anul calendaristic precedent, pentru consumatorul al carui consum anual se încadreaza în categoriile B1-B3 sau A1;
b) în functie de graficul de livrari pentru respectivul loc de consum, pentru consumatorulal carui consum anual se încadreaza în categoriile B4-B6 sau A2-A5.
Art. 2. – În cazul unui consumator pentru care nu exista istoric de consum, încadrarea se face de catre furnizor, pe baza datelor transmise de operatorul de sistem, având în vedere debitul maxim instalat sau, dupa caz, graficul de livrari pentru respectivul loc de consum.
Art. 3. – În cazul consumatorului care, în functie de criteriile de mai sus, trebuie încadrat într-o transa de consum pentru care furnizorul nu are aprobat un pret final reglementat, acesta se încadreaza dupa cum urmeaza:
a) consumatorul conectat în sistemul de distributie, în transa cu cel mai favorabil pret final reglementat, pentru consumator, dintre cele practicate de furnizor pentru un astfel de sistem de conectare;
b) consumatorul conectat direct în sistemul national de transport, în transa cu cel mai favorabil pret final reglementat, pentru consumator, dintre cele practicate de furnizor.
Art. 4. – (1) Furnizorul modifica încadrarea consumatorului, astfel:
a) începând cu luna urmatoare momentului în care s-a înregistrat depasirea, pe baza citirii efective a echipamentului de masurare, în cazul în care în cadrul intervalului 1 ianuarie – 31 decembrie, consumul înregistrat depaseste pragul superior de consum al categoriei în care consumatorul este încadrat;
b) începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care la sfârsitul intervalului 1 ianuarie – 31 decembrie, consumul înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care consumatorul este încadrat.
(2) Prin exceptie, pentru situatia prevazuta la alin. (1), lit. a), în cazul în care furnizorul nu are aprobat un pret final reglementat pentru categoria în care consumatorul ar trebui încadrat, acesta modifica încadrarea începând cu data de 1 ianuarie.
(3) În cazul rezilierii contractului de furnizare anterior datei de 31 decembrie inclusiv, furnizorul nu modifica încadrarea consumatorului.
Art. 5. – Consumatorul, pentru locul de consum se încadreaza în una dintre urmatoarele categorii, definite în functie de modul de conectare si de consumul anual , astfel:
A. Consumatori conectati direct la sistemul de transport
A.1 consumatori cu un consum anual de pâna la 1.162,78 MWh
A.2 consumatori cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh
A.3 consumatori cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh
A.4 consumatori cu un consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh
A.5 consumatori cu un consum anual de peste 1.162.777,87 MWh
B. Consumatori conectati în sistemul de distributie
B.1 consumatori cu un consum anual de pâna la 23,25 MWh
B.2 consumatori cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh
B.3 consumatori cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh
B.4 consumatori cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh
B.5 consumatori cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh
B.6 consumatori cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh
II. Regularizarea sumelor aferente consumului din perioada 1 ianuarie – 31 decembrie
Art. 6. (1) – În cazul modificarii încadrarii consumatorului, furnizorul recalculeaza contravaloarea cantitatilor de gaze naturale consumate, astfel:
a) pentru situatia prevazuta la art. 4 alin. (1), lit. a), având în vedere cantitatea de gaze naturale consumate pâna în momentul modificarii încadrarii si pretul final reglementat aferent categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat;
b) pentru situatia prevazuta la art. 4 alin. (1), lit. b), având în vedere cantitatea de gaze naturale consumate în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie si pretul final reglementat aferent categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), furnizorul nu recalculeaza contravaloarea cantitatilor de gaze naturale consumate, în cazul în care acesta nu a avut aprobat, pentru perioada respectiva, un pret final reglementat pentru categoria în care consumatorul a fost reîncadrat.
Art. 7. – Regularizarea va fi evidentiata distinct pe factura, plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare efectuându-se în termenul prevazut în contract, cu angajarea corespunzatoare a raspunderii contractuale, în conditiile stipulate în contractul de furnizare.
Anexa b)
la Conditiile standard
pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la consumatorii noncasnici
Program de consum
Art. 1. – (1) Furnizorul are obligatia sa puna la dispozitia consumatorului programul de consum determinat fie pe baza istoricului de consum al anului anterior, fie pe baza cantitatilor lunare determinate pe baza profilului de consum anual, care vor sta la baza facturarii cantitatilor de energie estimate lunar.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), consumatorul poate solicita motivat un program de consum diferit de istoricul de consum/profilul de consum, care va fi acceptat de furnizor.
Art. 2. – În cazul în care consumul înregistrat prin citire este mai mic decât consumul estimat facturat, furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima factura emisa dupa momentul citirii echipamentului de masurare.”

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.