Schimbare Furnizor

PROCEDURA, ETAPELE SI DOCUMENTELE NECESARE PROCESULUI DE

SCHIMBARE A FURNIZORULUILink Procedura EXCEL

Clientul final are dreptul de a schimba furnizorul de gaze naturale cu o notificare prealabilă de minim 21 de zile calendaristice, in mod gratuit, conform Ord. ANRE 234/2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de gaze naturale de catre clientul final; ” Lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale” poate fi consultată pe pagina de internet a A.N.R.E.;

Va recomandam, in prealabil, sa solicitati si sa analizati comparativ ofertele mai multor furnizori de gaze naturale.

Procedura se aplică clienţilor finali, furnizorilor de gaze naturale, denumiţi furnizori, operatorilor de reţea si operatorului pieţei de echilibrare din sectorul energiei electrice, după caz, implicaţi in procesul de schimbare a furnizorului. In procesul de schimbare a furnizorului de către un client final sunt implicaţi: clientul final, FA (furnizor actual), FN (furnizor nou), OR (operator retea) si PRE (parte responsabila cu echilibrarea), după caz, care au obligaţia de a acţiona astfel incat schimbarea efectivă a furnizorului să se producă in termen de maximum 21 de zile calendaristice de la data notificării de către clientul final, cu respectarea condiţiilor contractuale.

Schimburile de informaţii intre FN, OR si FA sunt efectuate in format electronic de tip XML sau prin intermediul aplicaţiei web, pusă la dispoziţie de OR.

Prin derogare de la prevederile alin. anterior, pană la data de 30 iunie 2020, schimburile de (Word, Excel).

Etapele procesului de schimbare:

● Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului are loc la data la care clientul final a solicitat schimbarea furnizorului prin transmiterea notificării;

● Contractul de furnizare a gazelor naturale incheiat cu FA incetează la data schimbării efective a furnizorului. Incetarea contractului de furnizare prin denunţare unilaterală de către clientul final nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgand din executarea contractului pană la momentul incetării acestuia;

● Pe baza contractului de furnizare incheiat cu clientul final, FN are obligaţia de a intreprinde demersurile necesare incheierii contractului de reţea/acces la sistem;

● Anterior incheierii contractului de furnizare a gazelor naturale, potenţialul FN poate solicita OR, numai cu acordul scris si explicit al clientului final, o verificare a datelor de identificare ale clientului final si ale locului de consum al acestuia si transmiterea capacităţii rezervate si a istoricului de consum lunar pentru ultimele 12luni;

● In vederea schimbării efective a furnizorului, odată cu incheierea contractului de furnizare cu FN clientul final completează si depune la FN notificarea privind schimbarea furnizorului, conform modelului prevăzut in anexa nr. 1 la Ordin;

● Notificarea de schimbare a furnizorului transmisă de FN către OR trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii corecte si complete:

■ datele de identificare ale clientului final;

■ adresa locului de consum si POD/CLC;

■ denumirea FN;

■ perioada de valabilitate a contractului incheiat cu FN;

■ tipul contractului de furnizare incheiat cu FN, respectiv cu servicii sau fără servicii reglementate incluse;

■ data propusă pentru schimbarea efectivă a furnizorului.

● OR verifică si validează corectitudinea datelor prevăzute la art. 11 alin. (4) si transmite FN si FA, in format electronic, in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea notificării de schimbare a furnizorului prevăzute la art. 11 alin. (3), o notificare cu privire la efectuarea schimbării furnizorului prin care confirmă data schimbării efective a furnizorului. Această notificare constituie pentru FA notificare pentru incetarea contractului de reţea/acces la sistem pentru acel loc de consum de la data schimbării efective a furnizorului si pentru FN notificare pentru incheierea contractului de reţea/acces la sistem pentru acel loc de consum de la data schimbării efective a furnizorului.

● FN de gaze naturale are obligaţia să transmită clientului final notificarea OR cu privire la schimbarea furnizorului, in termen de o zi lucrătoare de la primirea acesteia.

Procesul de schimbare a furnizorului se sistează dacă:

1. in termen de maximum 14 zile de la data inregistrării la FN a notificării de schimbare a furnizorului prevăzute la art. 10 alin. (1), contractul de furnizare cu FN nu a produs efecte, iar clientul final revine asupra notificării de schimbare a furnizorului prin transmiterea FN a unei notificări in acest sens; FN transmite notificarea la OR si FA in maximum o zi de la primirea acesteia de la clientul final;

2. pe parcursul derulării acestuia, OR primeste de la alt furnizor decat FN o altă notificare de schimbare a furnizorului pentru acelasi loc de consum.

Pe baza datelor de consum determinate:

1. FA emite factura cu decontul final de lichidare si o transmite clientului final in termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului;

2. FN determină cantitatea de energie electrică/gaze naturale consumată pe care o va factura clientului final de la data schimbării efective a furnizorului, in conformitate cu prevederile contractului de furnizare incheiat cu acesta;

3. OR emite factura de regularizare pentru serviciul prestat pentru FA pană la data schimbării efective a furnizorului in cazul schimbării partenerului contractual;

4. OR determină cantitatea de energie electrică/gaze naturale vehiculată pe care o va folosi la emiterea primei facturi pentru serviciul prestat noului partener contractual in baza contractului de reţea/acces la sistem.

Furnizorii si OR au obligaţia să păstreze toate documentele aferente schimbării furnizorului pentru o perioadă de 3 ani, in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile activităţii de arhivare.

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.