Solutionare a neintelegerilor precontractuale

Ordin ANRE nr. 128/2020

PROCEDURĂ privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei
Capitolul I
Scop
Art. 1 – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), denumită în
continuare Autoritate competentă, soluționează neînțelegerile legate de încheierea contractelor
din sectorul energiei; prin sectorul energiei se înțelege sectorul energiei electrice și termice
produse în cogenerare și sectorul gazelor naturale.
Art. 2 – Prezenta procedură este elaborată în scopul creării unui mecanism de soluționare a
neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei.
Capitolul II
Dispoziții generale
Art. 3 – Prezenta procedură stabilește modalitatea de soluționare a neînțelegerilor apărute la
încheierea contractelor în sectorul energiei,.
Art. 4 – (1) Nu intră sub incidența prevederilor prezentei proceduri:
a) soluționarea plângerilor împotriva operatorului de rețea/sistem din domeniul energiei;
b) soluționarea disputelor contractuale pe piața angro și cu amănuntul apărute între
participanții la piața de energie;
c) soluționarea disputelor/divergențelor privind accesul la rețelele/sistemele din
domeniul energiei;
d) soluționarea unor probleme ce nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din domeniul
energiei;
e) soluționarea unor aspecte a căror rezolvare, nu intră în competența autorității de
reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate, dezmembrăminte ale dreptului de
proprietate sau alte drepturi reale.
(2) Semnarea cu obiecții sau divergențe a contractelor comerciale prevăzute la art. 3atrage
doar soluționarea neînțelegerilor precontractuale rămase divergente, prevederile art.1185
din Codul civil fiind aplicabile .
Art. 5 – (1) Termenii utilizați sunt definiți în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
procedură.
(2) Definițiile prevăzute în anexa nr. 1 se completează cu definițiile din Legea energiei electrice
și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
Capitolul III
Soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor
Secțiunea 1
Aspecte generale
Art. 6 – (1) Soluționarea neînțelegerilor care fac obiectul prezentei proceduri se realizează cu
parcurgerea următoarelor etape:
a) soluționarea la nivelul titularului de licență responsabil cu emiterea ofertei de contract;
b) soluționarea la nivelul Autorității competente.
(2) Limba oficială utilizată pe parcursul desfășurării acestei proceduri este limba română, iar
documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată; în caz contrar,
acestea nu vor fi luate în considerare.
Secțiunea a 2-a
Soluționarea la nivelul titularului de licență
Art. 7 – (1) Prealabil declanșării procedurii la nivelul ANRE, soluționarea neînțelegerilor se
efectuează la nivelul titularului de licență, ca urmare a analizării cererii scrise, depuse în acest sens
de către un solicitant, în care se prezintă neînțelegerile apărute la încheierea contractului/actului
adițional.
(2) Cererea va fi însoțită de documentele pe baza cărora solicitantul își întemeiază susținerile.
Documentele vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul.
(3) Titularul de licență analizează cererea și, dacă este cazul, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare
de la înregistrare, solicită completarea documentației depuse. Solicitantul are obligația completării
documentației în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de completare.
(4) În cazul în care solicitantul nu depune în termenul prevăzut la alin. (3) completarea
documentației, titularul de licență va analiza și va soluționa cererea pe baza documentelor deținute.
(5) În termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii inițiale, se desfășoară ședința
comună, organizată prin grija titularului de licență, în vederea soluționării neînțelegerilor.
(6) În situația în care părțile implicate soluționează neînțelegerile, se va întocmi o minută în acest
sens, urmând ca în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii acesteia să se încheie
contractul în cauză.
(7) În cazul în care solicitantul nu se prezintă la ședința comună, titularul de licență va analiza și
va soluționa cererea în baza documentelor depuse inițial și completate, după caz.
(8) În situația în care documentul încheiat cu ocazia ședinței comune nu este însușit sau este însușit
parțial de către una sau ambele părți implicate, se consideră că neînțelegerile nu au fost soluționate.
În acest caz, părțile vor încheia un proces-verbal, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă
din prezenta procedură.
(9) În situația prevăzută la alin. (8), titularul de licență întocmește o cerere, conform anexei nr. 3
din prezenta procedură și documentația aferentă acesteia; documentele vor fi certificate de parte
pentru conformitate cu originalul.
(10) Titularul de licență va transmite Autorității competente, în termen de 30 de zile lucrătoare de
la înregistrarea cererii inițiale a solicitantului, câte un exemplar al cererii și al documentației
aferente, în vederea soluționării neînțelegerilor precontractuale și totodată solicitantului, spre
informare.
(11) Comunicarea convocării la ședința comună prevăzută la al. 5 se realizează prin e-mail, prin
fax sau prin scrisoare cu confirmare de primire.
(12) Toate comunicările dintre părți, prevăzute în cuprinsul prezentului articol, se realizează prin
oricare dintre următoarele modalități : e-mail, prin fax sau prin scrisoare cu confirmare de primire
la adresele desemnate de fiecare dintre părți.
Secțiunea a 3-a
Soluționarea la nivelul Autorității competente
Art. 8 – (1) Soluționarea neînțelegerilor la nivelul Autorității competente se realizează prin decizie,
în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu posibilitatea de prelungire cu
încă 30 de zile lucrătoare, cu înștiințarea părților cu privire la această prelungire. Cu acordul
părților, termenul de soluționare a cererii de 60 de zile lucrătoare, poate fi prelungit cu încă 30 de
zile lucrătoare.
(2) În cazul în care, pe parcursul procedurii de soluționare a neînțelegerilor, apar și alte
neînțelegeri, în măsura în care Autoritatea competentă hotărăște că este posibil, acestea se includ
în procedura aflată deja în derulare. În caz contrar, acestea vor face obiectul unei soluționări
ulterioare, reluându-se pașii procedurali.
(3) Procedura de soluționare a neînțelegerilor se consideră declanșată odată cu înregistrarea la
Autoritatea competentă a cererii transmise de titularul de licență, împreună cu documentația
anexată acesteia, conform art. 7 alin. (9).
(4) Termenul pentru înregistrarea cererii la ANRE este de maximum 60 de zile lucrătoare de la
momentul intrării în posesia propunerii de contract transmise de titularul de licență. Orice cerere
transmisă cu nerespectarea termenului menționat se respinge ca fiind tardivă.
(5) Documentele ce însoțesc cererea de declanșare a procedurii de soluționare la nivelul
Autorității competente trebuie să cuprindă, fără a se limita la acestea:
a) copia propunerii de contract/act adițional la încheierea căruia au apărut neînțelegeri;
b) procesul-verbal întocmit conform anexei nr. 2, în care se precizează punctele nesoluționate
la nivelul titularului de licență, poziția părților și documentele pe care părțile își întemeiază
susținerile;
c) corespondența dintre părți privind contractul/actul adițional în discuție;
d) decizii ale organelor jurisdicționale, în măsura în care acestea există;
e) indicarea temeiului legal în baza căruia își fundamentează pretențiile;
f) alte documente cuprinzând informații tehnice sau de altă natură, necesare soluționării
neînțelegerii.
Art. – 9 După înregistrarea cererii la Autoritatea competentă se parcurg următoarele etape:
a) întrunirea Comisiei de soluționare a neînțelegerilor;
b) analiza preliminară a documentației transmise și solicitarea completării acesteia, după caz;
c) pregătirea audierii și convocarea părților;
d) audierea părților;
e) formularea deciziei Autorității competente și comunicarea acesteia părților.
Art. 10 – (1) Comisia de soluționare a neînțelegerilor, denumită în continuare Comisia, se numește
prin decizie a președintelui Autorității competente, cu precizarea calității de președinte și a
membrului înlocuitor.
(2) Comisia este alcătuită dintr-un număr impar de membri cu drept de vot, nu mai puțin de 5 și
nu mai mult de 7, precum și un secretar al Comisiei fără drept de vot.
(3) Comisia va fi compusă din angajați ai Autorității competente și din ea va face parte obligatoriu
un reprezentant al compartimentului juridic, un reprezentant al compartimentului de specialitate și
un reprezentant al compartimentului de resort.
(4) Pentru soluționarea neînțelegerii apărute la încheierea contractelor, Autoritatea competentă
poate apela și la consultanți, persoane fizice/juridice. Consultanții nu vor face parte din Comisie.
(5) Contravaloarea serviciului prestat de consultanți va fi suportată conform reglementărilor emise
de Autoritatea competentă.
Art. 11 – (1) Ședințele Comisiei se consideră întrunite legal, respectiv cvorumul este îndeplinit
dacă sunt prezenți cel puțin 4 dintre membrii săi, incluzând președintele Comisiei sau, în absența
acestuia, înlocuitorul lui, reprezentantul compartimentului juridic, al compartimentului de
specialitate și al compartimentului de resort.
(2) Comisia adoptă decizia, de regulă, cu majoritate simplă, majoritate care întrunește un număr
de voturi egal cu minim jumătate plus unu din numărul voturilor celor prezenți. În caz de egalitate
de voturi este decisiv votul președintelui.
Art. 12 – Ședințele Comisiei sunt prezidate de președintele Comisiei.
Art. 13 – (1) În cazul în care în urma analizei preliminare a cererii și a documentației transmise,
Comisia de soluționare a neînțelegerilor apreciază că cererea nu face obiectul soluționării în baza
prevederilor prezentei proceduri, încheie procedura de soluționare, prin emiterea unei decizii de
respingere a cererii ca inadmisibilă.
(2) Decizia trebuie să cuprindă motivarea și se comunică părților în termen de cel mult 10 zile
lucrătoare de la primirea cererii de declanșare a procedurii de soluționare a neînțelegerilor.
Art. 14 – (1) În vederea pregătirii audierii, Comisia poate solicita părților, în scris, informații
suplimentare sau completarea documentației depuse, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la
primirea cererii de declanșare a procedurii de soluționare a neînțelegerilor. Părțile au obligația
depunerii acestora în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
(2) În cazul în care una dintre părți sau ambele nu dau curs solicitării de transmitere a documentelor
sau transmit parțial documentele solicitate în termenul menționat la alin. (1), Comisia va analiza și
va soluționa neînțelegerea în baza documentelor deținute.
Art. 15 – (1) Convocarea părților în vederea audierii are loc cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de
termenul fixat.
(2) Comunicarea convocării se realizează prin e-mail, prin fax sau prin scrisoare cu confirmare de
primire.
(3) Comunicările se transmit la adresele de corespondență indicate de părți în cerere sau la adresele
aduse la cunoștința Autorității competente, pe parcursul derulării procedurii.
Art. 16 – (1) Audierea are loc, de regulă, la sediul Autorității competente, în termen de cel mult 15
zile lucrătoare calculate de la data înregistrării cererii. În situația în care se solicită informații
suplimentare sau completarea documentației depuse inițial, audierea are loc în termen de cel mult
20de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
(2) Părțile vor participa la audiere prin reprezentanți legali sau prin persoane împuternicite.
Persoanele care nu pot proba cu înscrisuri calitatea legală nu vor fi acceptate la audiere. Documentul
care atestă calitatea de împuternicit va fi păstrat la dosarul cauzei.
(3) Oricare dintre părți poate cere ca audierea să se facă în lipsa ei, pe baza cererii și a actelor depuse.
Solicitarea se va face în scris, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru audiere.
(4) Lipsa uneia dintre părți de la dezbateri nu afectează derularea procedurii sau luarea unei hotărâri.
(5) Prin excepție de la alin. (4), dacă una din părți solicită, în prealabil, cu cel puțin 3 zile lucrătoare,
reprogramarea audierii, Comisia poate amâna o singură dată audierea.
(6) Audierea reprogramată va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data fixată
inițial și va fi comunicată părților, în conformitate cu prevederile art. 15.
(7) Dacă ambele părți, deși înștiințate, nu se prezintă la dezbateri și nici nu au solicitat soluționarea
în lipsă, Comisia clasează cererea prin emiterea unei decizii.
Art. 17 – (1) În cadrul audierii părțile își exprimă punctele de vedere argumentate cu probe
pertinente, concludente și utile cauzei.
(2) Expunerea părților va fi clară și concisă, cu argumente de drept și de fapt.
(3) După ce fiecare parte își prezintă poziția, membrii Comisiei pot pune întrebări pentru clarificarea
aspectelor supuse soluționării.
(4) Dacă Comisia consideră necesar, poate stabili o nouă audiere, în termen de 10 zile lucrătoare de
la prima audiere. Cu această ocazie, Comisia poate să solicite părților și alte documente relevante
pentru soluționarea cererii, situație în care părțile au obligația de a transmite documentele în termen
de 5 zile lucrătoare de la solicitare.
Art. 18 – (1) După analizarea circumstanțelor factuale și juridice stabilite pe baza documentației
depuse și a concluziilor desprinse din audieri, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data
ultimei audieri, Comisia emite o decizie, semnată de președintele Comisiei.
(2) Decizia trebuie să conțină următoarele:
a) calitatea și datele de identificare ale părților;
b) obiectul cererii, motivele de fapt și de drept care stau la baza deciziei, soluția pronunțată;
c) precizarea căii de atac și a termenului de exercitare a acesteia, precum și a instanței
competente să soluționeze cererea de chemare în judecată.
d) semnătura președintelui Comisiei.
(3) Decizia este obligatorie pentru părți de la data comunicării acesteia și este valabilă/aplicabilă
până la desființarea acesteia în mod definitiv de către instanța de judecată, în situația în care decizia
este atacată.
(4) Decizia este redactată în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, respectiv unul
pentru ANRE.
(5) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii, decizia se comunică părților
implicate, prin e-mail, scrisoare cu confirmare de primire sau, după caz, prin fax.
(6) Decizia Comisiei poate fi atacată la secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel
București, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării acesteia.
(7) Dacă pe parcursul procedurii de soluționare a neînțelegerii Comisia identifică fapte care,
potrivit legii, constituie contravenție, întocmește o notă de sesizare care se aprobă de către
președintele Comisiei și se transmite Direcției Generale Control în vederea analizării și
instrumentării acesteia.
(8) Dacă pe parcursul procedurii de soluționare a neînțelegerii Comisia identifică practici
abuzive care afectează piața angro de energie, respectiv încălcarea prevederilor REMIT,
sesizează compartimentul de specialitate din cadrul ANRE cu atribuții de investigare.
Capitolul IV
Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 19 – Termenele pentru desfășurarea etapelor și/sau acțiunilor prevăzute în cadrul capitolului
III, secțiunea a 3-a pot fi depășite, cu acordul conducerii Autorității competente, și cu înștiințarea
părților.
Art. 20 – (1) Din momentul înregistrării cererii pentru soluționarea neînțelegerilor apărute la
încheierea contractelor în sectorul energiei, procedura devine obligatorie, cu excepția cazului în
care solicitantul s-a adresat pentru soluționarea cererii sale instanțelor judecătorești, situație în
care cererea acestuia se clasează prin emiterea unei decizii.
(2) Pe toată durata desfășurării procedurii, dar nu mai târziu de data la care se emite decizia
Comisiei cu privire la neînțelegerea respectivă, părțile pot soluționa pe cale amiabilă
neînțelegerea apărută.
(3) Părțile sunt obligate să comunice Autorității competente înțelegerea la care au ajuns, în
termen de 3 zile lucrătoare de la data la care neînțelegerea s-a soluționat, fără a se depăși
termenul prevăzut la alin. (2). În acest caz, înțelegerea trebuie să fie redactată în scris, însușită
prin semnătură de fiecare parte și să cuprindă data încheierii. Prin înțelegere părțile nu pot
deroga de la prevederile legale în vigoare.
(4) În cazul în care solicitantul și-a retras plângerea sau părțile au încheiat o înțelegere conform
alin. (2), acesta/acestea nu mai au dreptul să revină ulterior la Autoritatea competentă, cu o nouă
cerere, având același obiect.
(5) Luând act de retragerea plângerii sau de înțelegerea părților, Comisia emite o decizie în acest
sens.
Art. 21 – Autoritatea competentă poate îndrepta erorile materiale din conținutul deciziei, din
oficiu ori la solicitarea părții interesate, situație în care aceasta va comunica părților decizia
modificată.
Art. 22 – (1) Dosarul este confidențial. Nicio altă persoană în afara părților, a membrilor
Comisiei și a președintelui Autorității competente sau a înlocuitorului de drept al acestuia nu are
acces la dosar fără acordul scris al părților și fără încuviințarea Comisiei, cu excepția situației în
care aceste date sunt solicitate de către direcțiile de specialitate din cadrul ANRE cu atribuții de
control, investigații, sau o autoritate a statului, în condițiile legii.
(2) În vederea apărării intereselor legitime ale părților, membrii Comisiei și consultanții sunt
obligați să nu publice și să nu divulge datele și informațiile de care iau cunoștință în această
calitate, fără a avea acordul scris al părții implicate.
(3) Dosarul se păstrează la sediul Autorității competente un an de la data emiterii deciziei prin
care este soluționată neînțelegerea, după care se arhivează.
(4) Evidența dosarelor privind soluționarea neînțelegerilor se va ține în registre speciale, prin
grija compartimentului de resort.
Art. 23 Procedurile de soluționare a neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în
domeniul energiei electrice și termice produse în cogenerare de înaltă eficiență demarate dar
nefinalizate până la data intrării in vigoare a prezentei proceduri, se continuă și se finalizează
conform prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr. 35/2013 pentru aprobarea
procedurilor privind soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor
în domeniul energiei.
Art. 24 – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.
Anexa nr. 1
la procedură
Definiții
Audiere
Etapă a procedurii de soluționare a neînțelegerilor
apărute la încheierea contractelor/actelor adiționale
în cadrul căreia părțile își expun punctele de vedere
și argumentele pe care acestea se întemeiază
Compartiment de resort
Structură din cadrul ANRE care inițiază și participă la procesul
de soluționare a neînțelegerilor precontractuale, în conformitate
cu procedurile specifice
Compartimentul de
specialitate
Structură din cadrul ANRE în ale cărei atribuții se
află obiectul dedus soluționării neînțelegerii
Părți Titularul unei licențe și solicitantul încheierii
unui contract/act adițional
Solicitant Persoana fizică sau juridică ce se adresează unui
titular de licență
Titular de licență
Persoana fizică sau juridică deținătoare a unei
licențe eliberate de Autoritatea competentă; este
asimilat titularului de licență și prestatorul
serviciului de distribuție.
Anexa nr 2
la procedură
PROCES-VERBAL
privind punctele rămase divergente după parcurgerea
etapei de soluționare la nivelul titularului de licență,
la încheierea contractului/actului adițional
pentru ………………………………….,
Nr.
crt.
Formularea
articolului
aflat în
divergență
Formularea
titularului
de licență
Formularea
solicitan
tului
Justificarea
titularului
de licență
Justificarea
solicitan
tului
1.
2.
3.
4.

Data …………….. Semnătura ……………..
Anexa 3
la procedură
CERERE DE SOLUȚIONARE A NEÎNȚELEGERILOR
Subscrisa: (numele/denumirea), titular al licenței de …………………….. nr. ………., din data de
……………, prin reprezentant legal ……………………….,
solicităm soluționarea neînțelegerii/neînțelegerilor intervenite cu ocazia încheierii
contractului/actului adițional …………………………, cu persoana fizică/juridică (numele/denumirea;
numele reprezentanților legali; domiciliul, sediul; numărul de înmatriculare la registrul comerțului;
telefon/fax), prin reprezentant legal ……….., având în vedere că s-a parcurs etapa soluționării la
nivelul titularului de licență.
(Urmează expunerea, pe scurt, a obiectului neînțelegerii, cu datele aferente:
[] indicarea propunerii de contract/act adițional/contractului;
[] indicarea clauzelor care fac obiectul neînțelegerilor.)
Solicităm soluționarea prezentei cereri, pe baza documentelor depuse la dosar, prin declanșarea
procedurii de soluționare a neînțelegerilor la nivelul Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei.
Data …………………. Semnătura ………………..

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.