Oferte-tip

OFERTA FURNIZARE GAZE NATURALE

Oferta de pret este dedicata clientilor din zona de distributie loc.Radauti, jud.Suceava si include servciul propriu de furnizare, serviciul de inmagazinare a gazelor naturale, precum si serviciile reglementate de transport si distributie gaze naturale.

Data intocmirii ofertei: 01.07.2022

Valabilitate oferta :     18.07.2022-31.07.2022

Pretul contractual:       600lei/ MWh + TVA – conform tabelului de mai jos

             Pretul contractual se va actualiza in mod automat in sens pozitiv in urma modificarilor tarifelor reglementate, conform prevederilor legale in vigoare.

            Pe perioada de valabilitate a pretului din prezenta oferta, pretul propriu de furnizare ramane ferm, singurele componente ale pretului final care pot suporta modificari fiind tarifele reglementate prin ordine ale ANRE.

            Ulterior termenului de valabilitate al pretului, pretul de furnizare se va ajusta in sens pozitiv in functie de evolutia pietelor de gaze naturale, cu notificarea prealabila a clientului cu 30 de zile inainte de data modificarii.

Acceptarea ofertei :    la data semnarii contractului de furnizare gaze naturale

Durata contractului: 6 luni cu posibilitatea de prelungire automata pentru perioade succesive egale cu perioada stabilita initial; sau nedeterminata, in functie de optiunea clientului.

Pe durata executarii contractului pot interveni modificari de pret cauzate de evolutia preturilor de achizitie a gazelor naturale si/sau de modificarile legislative in domeniu.

Garantii :                   in functie de riscurile identificate, SC NORD GAZ SRL poate solicita clientului, inainte de semnarea contractului de furnizare gaze naturale sau pe durata executarii acestuia, o garantie a platii consumului de gaze naturale. Tipul garantiei si cuantumul acesteia vor fi stabilite ulterior de catre partile contractante.

Mod de transmitere a facturii:

 –  in format tiparit prin livrare la adresa postala;

– in format electronic prin intermediul adresei de posta electronica furnizata de client sau din contul creat de abonat pe site-ul furnizorului http://www.nordgaz.ro/

Termene si modalitati de plata:

 • Factura de consum se emite lunar
 • Termenul scadent de plata este de 30 zile calendaristice de la data facturii
 • Factura se poate plati: la casieriile SC NORD GAZ SRL, prin intermediul online banking, depunere numerar in conturile evidentiate pe factura, prin serviciul „Debit Direct”- conventie de plata încheiata cu Banca Transilvania si Raiffeisen Bank,etc.
 • În cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile de plată total și/sau parțial, în termenele scadente prevăzute de prezentul contract, ori aceste obligații sunt îndeplinite în mod necorespunzător, acesta se obligă să plătească Furnizorului penalități de întârziere în cuantum  de 0,1%  pe zi calendaristică de întârziere din suma neachitată, începând cu ziua următoare datei scadenței, până la achitarea integrală a facturii. Cuantumul penalităților de întârziere poate depăși debitul asupra căruia sunt calculate

Documente necesare pentu intocmirea contractului de furnizare:

 • Cerere pentru pentru incheierea contractului de furnizare
 • Copie CI/BI sau CUI/CIF pentru persoanele juridice
 • Copia certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru persoanele juridice
 • Copia actului de proprietate si/sau detinere a spatiului (contract vanzare-cumparare, contract donatie, contract inchiriere si acordul proprietarului, etc)
 • Contractul de distributie (dupa caz)

Conditii de reinoire/prelungire si incetare a contractului de furnizare gaze naturale:

 • Prin acordul reciproc al partilor
 • De drept, in baza unei hotarari judecatoresti, in cazul declararii falimentului uneia dintre parti (dupa caz), in caz de consum fraudulos, in alte situatii prevazute de lege
 • In caz de forta majora, conform contract
 • Prin denuntare unilaterala de catre client, in baza unei notificari adresate si inregistrate la sediul furnizorului cu 21 zile calendaristice inainte de momentul in care denuntarea devine efectiva si cu conditia achitarii tuturor debitelor
 • In situatia schimbarii furnizorului, clientul se obliga sa achite SC NORD GAZ SRL c/val consumului de gaze naturale inregistrat pana la data incetarii contractului, iar pentru clientii noncasnici si costurile legate de rezervarea de capacitate, in cazul nepreluarii integrale a capacitatii rezervate atat in punctele de intrare in SNT, cat si in punctele de iesire din SNT pana la sfarsitul anului gazier

Nord Gaz S.R.L.,    

Categoria de clienti casniciConsum anual de gaze naturale(MWh)Consum anual de gaze naturale(MWh)Pret fără T.V.A.Pret cu T.V.A.
MinimMaximLei / MWhLei / MWh
C1≤ 280795946,05
C2> 280≤ 2.800
Categoria de clienti noncasniciConsum anual de gaze naturale(MWh)Consum anual de gaze naturale(MWh)Pret fără T.V.A.Pret cu T.V.A.
MinimMaximLei / MWhLei / MWh
C1≤ 280815969,85
C2> 280≤ 2.800814.5969,25
C3> 2.800≤ 28.000814968,66
C4> 28.000

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.