Oferta Furnizare Otopeni

S.C. Nord Gaz S.R.L., cu sediul în Rădăuți, str. 1 Mai, Nr.4-6, punct de lucru: Otopeni, Str. 23 August, nr.25, camera 4 si camera 2, bl. P24, sc. 2, et. 1, ap. 15, jud. Ilfov, posesoare a Licenței de furnizare nr. 1814 din 04.09.2013 prezintă următoarea ofertă tip pentru clienții finali racordați în sistemul de distribuție din localitatea Otopeni

 1. Data întocmirii ofertei 26.05.2021;
 2. Ofertă valabilă până în data de 31.12.2021;
 3. Obiectul contractului fiind furnizarea gazelor naturale cu serviciul de transport, depozitare și distribuție inclus;
 4. Durata contractului un an, cu prelungire automată în cazul în care niciuna dintre părți nu notifică, în scris, faptul că nu dorește prelungirea;
 5. Condiții de plată–în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;
 6. Penalități – 0,02% pe zi de la data scadentă a facturii;
 7. Transmiterea facturii – cu poșta si/sau prin e-mail la adresa comunicata de client in contract
 8. Prețul de furnizare aferent fiecărei categorii de consumatori – conform cu tabelul – fără T.V.A. și acciză
 9. Solicitarea Ofertei-tip se consideră acceptată prin semnarea contractului de furnizare gaze naturale;
 10. Documentele necesare la încheierea contractului de furnizare: C.I. în cazul persoanelor fizice și C.I.F. în cazul persoanelor juridice; actul de proprietate al spațiului care face obiectul locului de consum.
 11. Condiții de încetare a contractului:
 • prin ajungerea la termen, în situația în care a fost încheiat pentru o perioadă determinată și intenția de neprelungire a Contractului este notificată cu minim 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de termenul stabilit pentru încetarea prin expirare a Contractului;
 • dacă părțile nu reușesc să ajungă la un acord în legătură cu modificarea prestațiilor, datorate modificărilor de circumstanțe;
 • în cazul declanșării procedurii falimentului Cumpărătorului, printr-o hotărâre judecătorească;
 • dacă forța majoră se desfășoară pe o perioadă mai mare de 30 (treizeci) de zile și Părțile nu agreează altfel;
 • în caz de consum fraudulos;
 • oricare dintre părți are dreptul de a denunța prezentul Contract unilateral în condițiile transmiterii unei notificări prealabile scrise, cu cel puțin 21 (douăzeci şi una) de zile calendaristice anterior momentului la care se dorește încetarea acestuia;
  Pentru clienții casnici de gaze naturaleTarif fără T.V.A.Tarif cu T.V.A.
Clienți finali racordați în sistemul de distribuțieRON/MWhRON/MWh
C.1 cu un consum anual până la 280 MWh149,90178,38
C.2 cu un consum anual între 280 MWh şi 2.800 MWh145,9173,62

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.