ORDIN 32 DIN 2012

Începând din data de 11.09.2012 se aplica „PROCEDURA din 30 august 2012 privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea în functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale” aprobate prin Ordinul nr. 32 din 30 august 2012 al A.N.R.E. si publicat în Monitorul Oficial nr. 635 din 6 septembrie 2012

ORDIN nr. 32 din 30 august 2012 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea în functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturaleAvând în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,în baza prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completarile ulterioare,presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Art. 1Se aproba Procedura privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea în functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.Art. 2Operatorii sistemelor de distributie si operatorii economici autorizati pentru lucrari de proiectare si executie a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmari respectarea prevederilor acestuia.Art. 3La data publicarii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga orice alte dispozitii contrare.Art. 4Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.-****-

Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrilet

ANEXA:PROCEDURA privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea în functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturalePublicat în Monitorul Oficial cu numarul 635 din data de 6 septembrie 2012

ssCAPITOLUL 1:Obiect, domeniul de aplicareArt. 1Prezenta procedura reglementeaza modul de lucru si succesiunea operatiilor de proiectare, verificare, executie, receptie tehnica si punere în functiune a instalatiilor de utilizare apartinând persoanelor fizice/juridice.Art. 2(1)Prezenta procedura se aplica persoanelor fizice/juridice, operatorilor economici (OE) autorizati de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru proiectarea si/sau executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, verificatorilor de proiecte atestati de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT) si operatorilor sistemelor de distributie (OSD).(2)Activitatile prevazute în prezenta procedura se realizeaza în conformitate cu legislatia specifica.Art. 3Termenii, expresiile si abrevierile care necesita explicitare sunt definiti în:– Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012(Lege);– Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. , cu modificarile si completarile ulterioare (Regulament);– Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificarile si completarile ulterioare (Norme tehnice).CAPITOLUL 2:ProceduraSECTIUNEA 1:Accesul la sistemul de distributie în cazul instalatiei de utilizare noiArt. 4(1)În vederea obtinerii accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale (SD), persoana fizica sau juridica (beneficiar) se adreseaza OSD cu o cerere însotita de documentele specifice în conformitate cu prevederile Regulamentului de acces la sistemele de distributie.(2)Cererea mentionata la alin. (1) poate fi depusa în nume propriu de catre beneficiar sau prin intermediul unui mandatar al acestuia.(3)Acordul de acces la sistemul de distributie se elibereaza de catre OSD cu respectarea prevederilor Legii si ale Regulamentului.(4)În cazul în care nu exista obiective/conducte parti componente ale sistemului de distributie la care urmeaza sa se realizeze racordarea, OSD va elibera Acordul de acces cu respectarea prevederilor art. 151 din Lege.SECTIUNEA 2:Accesul la sistemul de distributie în cazul instalatiei de utilizare existenteArt. 5(1)În situatia modificarii unei instalatii de utilizare existente, beneficiarul are obligatia sa se adreseze OSD cu o cerere, în conformitate cu prevederile Regulamentului si ale Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.(2)Cererea mentionata la alin. (1) poate fi depusa în nume propriu de catre beneficiar sau prin intermediul unui mandatar al acestuia.SECTIUNEA 3:Proiectarea instalatiei de utilizareArt. 6(1)Ulterior obtinerii Acordului de acces, beneficiarul are obligatia sa se adreseze unui OE autorizat de catre ANRE pentru proiectarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale.(2)În situatia în care instalatia de racordare este pusa în functiune, la eliberarea Acordului de acces, OSD are obligatia de a pune la dispozitia beneficiarului, cu titlu gratuit, urmatoarele informatii în forma scrisa:– punctul de delimitare dintre instalatia de racordare si instalatia de utilizare;– date cu privire la aparatul de masura ce urmeaza a fi montat, inclusiv caderea de presiune aferenta;– date cu privire la presiunea din aval de echipamentul de reglare.(3)În cazul în care este necesara realizarea/modificarea instalatiei de racordare la SD, OE precizat la alin. (1) proiecteaza instalatia de utilizare a gazelor naturale dupa ce autorizatia de construire pentru instalatia de racordare a fost emisa.(4)În termen de 3 zile lucratoare de la eliberarea autorizatiei de construire precizate la alin. (3), OSD are obligatia de a pune la dispozitia beneficiarului, cu titlu gratuit, informatiile precizate la alin. (2).Art. 7(1)OE are obligatia realizarii proiectului instalatiei de utilizare numai dupa încheierea unui contract de prestari de servicii cu beneficiarul, contract în care sa fie precizate cel putin urmatoarele elemente:a)partile contractante;b)obiectul contractului;c)durata contractului, inclusiv termenul de realizare a lucrarii;d)pretul contractului;e)drepturile si obligatiile partilor;f)alte clauze, cu conditia ca acestea sa nu contravina prevederilor legale.(2)Contractul de prestari de servicii prevazut la alin. (1) contine cel putin criteriile precizate în anexa nr. 1.(3)Anterior încheierii contractului prevazut la alin. (1), OE are obligatia de a notifica în scris beneficiarului cu privire la obligativitatea respectarii conditiilor tehnice pentru functionarea în siguranta a instalatiei de utilizare.(4)Anterior încheierii contractului prevazut la alin. (1), OE are obligatia de a notifica în scris beneficiarului referitor la obtinerea de catre acesta a acordului investitorului/investitorilor privind racordarea la instalatia de utilizare comuna, daca este cazul.(5)Pentru situatia prevazuta la alin. (4), modul de defalcare a cheltuielilor si de atribuire a cotelor-parti catre investitori se stabileste pe cale amiabila sau apelând la instanta judecatoreasca competenta.Art. 8(1)Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia OE precizat la art. 7 copii de pe documentele care atesta ca aparatele consumatoare de combustibili gazosi ce urmeaza a fi racordate la instalatia de utilizare a gazelor naturale respecta prevederile legislatiei în vigoare sau o declaratie cu privire la utilizarea pe propria raspundere a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi care au functionat anterior în instalatia de utilizare a beneficiarului.(2)OE care proiecteaza instalatia de utilizare are obligatia de a preda beneficiarului proiectul instalatiei de utilizare a gazelor naturale.(3)Obligatia de realizare a proiectului se considera a fi îndeplinita în momentul în care proiectul este declarat conform de un verificator de proiecte atestat de catre MDRT.(4)Proiectul declarat conform este însotit de referatul de verificare asumat de catre verificatorul precizat la alin. (3).(5)Tariful aferent verificarii proiectului este inclus în valoarea contractului mentionat la art. 7, OE neavând dreptul de a percepe un tarif suplimentar beneficiarului.(6)Proiectul precizat la alin. (1) se întocmeste în 3 (trei) exemplare, dintre care 2 (doua) exemplare sunt predate beneficiarului.(7)Dimensionarea partilor de instalatie de utilizare comune care deservesc mai multe apartamente dintr-un corp de cladire si/sau mai multe scari din cadrul cladirii de locuit multietajate se efectueaza luând în considerare debitul nominal si debitul ce poate fi utilizat în perspectiva.SECTIUNEA 4:Executia instalatiei de utilizareArt. 9(1)Beneficiarul care doreste executia unei instalatii de utilizare a gazelor naturale are obligatia de a se adresa în acest sens unui OE autorizat de ANRE.(2)OE are obligatia punerii în practica a proiectului avizat al instalatiei de utilizare numai dupa încheierea unui contract de prestari de servicii cu beneficiarul, contract în care sa fie precizate cel putin urmatoarele elemente:a)partile contractante;b)obiectul contractului;c)durata contractului, inclusiv termenul de realizare a lucrarii;d)pretul contractului;e)drepturile si obligatiile partilor;f)alte clauze, cu conditia ca acestea sa nu contravina prevederilor legale.(3)Contractul de prestari de servicii precizat la alin. (2) contine cel putin criteriile precizate în anexa nr. 2.(4)Beneficiarul pune la dispozitia OE precizat la alin. (1) cele 2 (doua) exemplare din proiectul instalatiei de utilizare a gazelor naturale prevazut la art. 8, în scopul executiei acestuia.Art. 10(1)OE care executa instalatia de utilizare a gazelor naturale are obligatia desemnarii responsabilului tehnic cu executia.(2)Responsabilul tehnic cu executia are obligatia de a coordona executia instalatiei de utilizare a gazelor naturale conform cerintelor proiectului si cu respectarea cerintelor esentiale de calitate.(3)Responsabilul tehnic cu executia, angajat în cadrul OE, trebuie sa detina calitatea de instalator autorizat ANRE gradul IID cu peste 3 (trei) ani vechime în acest grad sau gradul ID.(4)Responsabilul tehnic cu executia are obligatia de a semna plansele desenate, precum si procesele-verbale aferente executiei lucrarii.

ssSECTIUNEA 5:Receptia instalatiei de utilizareArt. 11Dupa finalizarea lucrarilor de executie a instalatiei de utilizare, OE are obligatia:a)de a preda procesul-verbal de lucrari ascunse pentru instalatia de utilizare exterioara, în conformitate cu modelul prevazut în anexa nr. 3, pentru tronsoanele din instalatia de utilizare exterioara montate subteran;b)de a realiza probele de rezistenta si etanseitate a instalatiei de utilizare, conform Normelor tehnice aprobate de catre ANRE;c)de a întocmi procesul-verbal de receptie tehnica a instalatiei de utilizare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.Art. 12(1)În situatia în care este necesara cuplarea unui nou tronson într-o instalatie de utilizare existenta, OE are obligatia de a notifica OSD în acest sens.(2)În situatia precizata la alin. (1), OSD are obligatia ca în termen de doua zile lucratoare sa efectueze toate diligentele precizate în Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale în ceea ce priveste întreruperile planificate în alimentarea cu gaze naturale.(3)OE are obligatia de a efectua toate operatiile tehnice necesare pentru cuplarea noului tronson la instalatia de utilizare existenta, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.SECTIUNEA 6:Punerea în functiune a instalatiei de utilizareArt. 13(1)OE care a executat instalatia de utilizare are obligatia ca în termen de 3 zile lucratoare de la data întocmirii procesului-verbal de receptie tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale sa solicite în scris OSD programarea în vederea punerii în functiune a acesteia.(2)OE pune la dispozitia OSD urmatoarele documente, în original:a)procesul-verbal de receptie tehnica;b)schema izometrica;c)document emis de un furnizor de gaze naturale, licentiat de ANRE, din care sa reiasa existenta unui contract de furnizare pentru respectiva locatie, încheiat cu beneficiarul.Art. 14(1)De la primirea solicitarii precizate la art. 13, OSD, prin personal propriu, are obligatia de a efectua punerea în functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, dupa cum urmeaza:a)în termen de 7 zile lucratoare, pentru debite aprobate mai mici de 250 mc/h;b)în termen de 15 zile lucratoare, pentru debite aprobate mai mari de 250 mc/h.(2)OSD are dreptul de a refuza punerea în functiune a instalatiei de utilizare în urmatoarele situatii:a)la data programata nu a fost achitat tariful perceput de OSD pentru aceasta operatie;b)constata existenta unei neconformitati dupa cum urmeaza:– depasirea debitului aprobat prin Acordul de acces;– completarea necorespunzatoare a proceselor-verbale de lucrari ascunse sau de receptie tehnica;– proiectarea si executia instalatiei de utilizare a fost efectuata de operatori economici neautorizati de ANRE;– absenta unui document emis de un furnizor de gaze naturale, licentiat de ANRE, din care sa reiasa existenta unui contract de furnizare încheiat cu beneficiarul;– existenta unui Acord de acces expirat.(3)În situatia prevazuta la alin. (2), OSD are obligatia de a comunica în scris beneficiarului motivele care au generat refuzul punerii în functiune a instalatiei.(4)Termenul precizat la alin. (1) se decaleaza în mod corespunzator în cazul în care instalatia de racordare la sistemul de distributie nu a fost receptionata si pusa în functiune, OSD având urmatoarele obligatii:a)notificarea în scris a OE care a executat instalatia de utilizare cu privire la data punerii în functiune a instalatiei de racordare;b)programarea punerii în functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale concomitent cu instalatia de racordare.Art. 15La data punerii în functiune a instalatiei de utilizare, OSD, împreuna cu OE si cu beneficiarul, întocmeste procesul-verbal de punere în functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.Art. 16Documentele prevazute la art. 11 si 15 se constituie ca anexa la proiectul tehnic pus la dispozitia beneficiarului, în conformitate cu precizarile art. 8 alin. (4), prin grija OE care a executat instalatia de utilizare a gazelor naturale.CAPITOLUL 3:Dispozitii finaleArt. 17(1)OE care proiecteaza instalatia de utilizare a gazelor naturale are obligatia ca la solicitarea beneficiarului sa accepte verificarea proiectului de un verificator de proiecte atestat, selectat de catre beneficiar.(2)OE care proiecteaza instalatia de utilizare a gazelor naturale are obligatia de a evidentia în mod distinct în cadrul contractului de prestari de servicii încheiat cu beneficiarul tariful pentru verificarea proiectului perceput de verificatorul de proiecte atestat, în cazul în care beneficiarul nu si-a exprimat optiunea prevazuta la alin. (1).Art. 18(1)OE care executa instalatia de utilizare a gazelor naturale are obligatia de a informa beneficiarul anterior încheierii contractului de prestari de servicii cu privire la tariful de punere în functiune perceput de catre OSD.(2)Daca tariful de punere în functiune se achita catre OSD prin intermediul OE care executa instalatia de utilizare a gazelor naturale, acesta are obligatia de a-l evidentia în mod distinct în cadrul contractului încheiat cu beneficiarul.(3)OE care executa instalatia de utilizare are obligatia de a preda beneficiarului, cu titlu gratuit, un exemplar din proiectul instalatiei de utilizare a gazelor naturale si toate anexele aferente.Art. 19(1)Punerea în functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale amplasate în intravilanul sau extravilanul unitatilor administrativ teritoriale se face numai de catre OSD care opereaza obiectivul/sistemul de distributie la care se efectueaza racordarea.(2)Punerea în functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care urmeaza sa functioneze în regim de înalta presiune se face prin intermediul operatorului Sistemului national de transport.(3)Punerea în functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale racordate la conductele de alimentare din amonte sau la Sistemul national de transport al gazelor naturale se face numai de catre operatorul autorizat/licentiat care opereaza obiectivul/sistemul la care se efectueaza racordarea.Art. 20Odata cu punerea în functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, OSD are obligatia sa puna la dispozitia beneficiarului, în mod gratuit, un exemplar din Instructiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.Art. 21(1)Beneficiarul care opteaza pentru realizarea activitatilor de proiectare si executie a instalatiei de utilizare a gazelor naturale cu un singur OE autorizat de ANRE poate încheia un singur contract de prestari servicii pentru aceste activitati.(2)Contractul de prestari de servicii încheiat în conformitate cu prevederile alin. (1) va contine criteriile obligatorii prevazute în anexele nr. 1 si 2.Art. 22În situatia în care realizarea activitatilor de proiectare si executie a instalatiei de utilizare a gazelor naturale se efectueaza de catre un singur OE, numarul de exemplare din proiectul tehnic precizat la art. 8 alin. (5) se poate reduce cu un exemplar.Art. 23(1)În situatia în care, la punerea în practica a proiectului instalatiei de utilizare, apar diferente fata de proiectul tehnic initial, atunci OE care executa lucrarea are obligatia de a obtine acordul prealabil al aceluiasi proiectant si verificator de proiecte atestat.(2)OE care executa lucrarea, cu acordul beneficiarului, solicita acordul altui proiectant autorizat sau al altui verificator atestat pentru remedierea situatiilor precizate la alin. (1) doar în situatia în care proiectantul sau verificatorul initial se afla în imposibilitatea de a desfasura aceste activitati.Art. 24(1)Verificatorul tehnic atestat nu poate verifica proiectele tehnice întocmite de el sau la a caror elaborare a participat.(2)Instalatorul autorizat ANRE gradul ID care întocmeste proiectul tehnic sau participa la elaborarea acestuia ori care verifica proiectul tehnic nu poate fi desemnat responsabil tehnic cu executia pentru lucrarea respectiva.Art. 25Punerea în functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale se realizeaza în termenul de valabilitate al Acordului de acces.Art. 26Proiectele tehnice avizate de catre OSD se executa si se pun în functiune în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.Art. 27Se recomanda ca OE care executa instalatia de utilizare a gazelor naturale sa ofere beneficiarului o garantie pentru lucrarea executata. Aceasta garantie ar trebui sa acopere cel putin o perioada de 2 ani de zile, respectiv pâna la prima verificare tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale sau pâna la prima modificare adusa acesteia, oricare eveniment ar surveni primul.Art. 28(1)OE prevazuti la art. 7 si 9 au obligatia de a constitui un registru unic de evidenta.(2)Contractele de prestari de servicii încheiate cu beneficiarii si toate documentele rezultate în urma derularii acestora sunt înregistrate în registrul prevazut la alin. (1) în ordinea cronologica a încheierii acestora.Art. 29Solicitarea prevazuta la art. 13 alin. (1) se întocmeste în conformitate cu prevederile anexei nr. 7.Art. 30Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta procedura.Art. 31Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri constituie contraventie si se sanctioneaza în conformitate cu prevederile Legii.-****-ANEXA nr. 1:CRITERII OBLIGATORII pentru întocmirea unui contract de prestari de servicii pentru proiectarea instalatiei de utilizare si verificare a proiectului tehnic1.Solicitant (se vor preciza elementele de mai jos)Persoana juridica |_|Denumirea solicitantului ……….., nr. de înregistrare la registrul comertului ……….., CUI ……….., atribut fiscal ……….., reprezentat(a) prin ……….., în calitate de ……….., Banca ……….., codul IBAN ……….., codul postal ……….., localitatea ……….., judetul/sectorul ……….., str. ……….., nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ……, ap. ….., telefon fix ………., telefon mobil ……….., fax ……….., e-mail ……..Persoana fizica |_|Nume, prenume ……….., cod postal ……….., localitatea ……….., judetul/sectorul ……….., str. ……….., nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ……, ap. ….., telefon fix ……….., telefon mobil ……….., adresa e-mail ……….., identificat prin ……….., serie/numar CI/BI ……….., data eliberarii ……….., eliberat de ……….., codul numeric personal ……….., Banca ……….., codul IBAN ………denumit(a) în continuare beneficiar, a convenit încheierea Contractului nr. …… de prestari de servicii pentru proiectarea instalatiei de utilizare si verificare a proiectului tehnic cu S.C. ………….. (numele operatorului economic) ……….., denumita în continuare prestator, persoana juridica, în calitate de firma autorizata de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru amplasamentul de mai jos:Adresa de corespondenta (daca difera fata de adresa indicata la pct. 1)Codul postal ……….., localitatea ……….., judetul/sectorul ……….., str. ……….., nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ……, ap. …..AmplasamentCodul postal ……….., localitatea ……….., judetul/sectorul ……….., str. ……….., nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ……, ap. …..2.Obiectul (se vor preciza elementele de mai jos)Prestarea serviciilor de proiectare a instalatiei de utilizare a gazelor naturale si de verificare a proiectului tehnic, în conformitate cu prevederile legale incidente sectorului gazelor naturale3.Durata (se vor preciza elementele de mai jos):– Durata este de …… zile.– Prelungirea se realizeaza cu acordul scris al partilor.4.Pretul (se vor preciza elementele de mai jos)– Pretul pentru realizarea proiectului instalatiei de utilizare a gazelor naturale si de verificare a proiectului tehnic este de ………….. lei, din care:a)pretul aferent activitatii de proiectare este de ………….. lei;b)pretul aferent activitatii de verificare a proiectului tehnic este de ………….. lei;c)tariful pentru obtinerea altor autorizatii/avize impuse de legislatie este de ………….. lei, defalcat dupa cum urmeaza:– ……….Plata se poate face integral sau în transe, conform întelegerii dintre parti, astfel încât la finalizarea lucrarii obligatiile de plata sa fie achitate. Lucrarea se considera finalizata odata cu predarea catre beneficiar a proiectului tehnic verificat de un verificator de proiecte atestat.5.Obligatiile prestatorului (se vor preciza elementele de mai jos):– realizeaza proiectul tehnic al instalatiei de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, si îl verifica prin intermediul unui verificator de proiecte atestat;– înmâneaza beneficiarului 2 (doua) exemplare din proiectul tehnic al instalatiei de utilizare a gazelor naturale.6.Obligatiile beneficiarului (se vor preciza elementele de mai jos):– pune la dispozitia prestatorului acordul de acces la sistem eliberat de catre operatorul licentiat, în conformitate cu prevederile legale.*;*În situatia în care beneficiarul nu mandateaza prestatorul sa-l reprezinte în fata operatorului licentiat în scopul obtinerii acordului de acces.– pune la dispozitia prestatorului acordul investitorului/investitorilor privind racordarea la instalatia de utilizare comuna, daca este cazul;– permite accesul reprezentantilor prestatorului în imobil în vederea efectuarii operatiilor necesare realizarii proiectului instalatiei de utilizare a gazelor naturale;– îndeplineste obligatiile de plata catre prestator în cuantumul si la termenele stabilite de comun acord.7.Alte clauze (se vor completa elementele de mai jos):– se precizeaza modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica si/sau completa;– se precizeaza modul de solutionare a divergentelor dintre parti;– se precizeaza modul prin care se efectueaza denuntarea unilaterala;– se precizeaza numarul de exemplare ale contractului;– se precizeaza data de intrare în vigoare.

sANEXA nr. 2:CRITERII OBLIGATORII pentru întocmirea unui contract de prestari de servicii pentru executia, receptia tehnica si punerea în functiune a instalatiei de utilizare1.Solicitant (se vor preciza elementele de mai jos)Persoana juridica |_|Denumirea solicitantului ……….., nr. înregistrare la registrul. comertului ……….., CUI ……….., atribut fiscal ……….., reprezentat(a) prin ……….., în calitate de ……….., Banca…codul IBAN ……….., codul postal ……….., localitatea ……….., judetul/sectorul ……….., str. ……….., nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ……, ap. ….., telefon fix ……….., telefon mobil ……….., fax ……….., e-mail ……..Persoana fizica |_|Nume, prenume ……….., codul postal ……….., localitatea ……….., judetul/sectorul ……….., str. ……….., nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ……, ap. ….., telefon fix ……….., telefon mobil ……….., adresa e-mail ……….., identificat prin ……….., serie/numar CI/BI ……….., data eliberarii ……….., eliberat de ……….., codul numeric personal ……….., Banca ……….., codul IBAN ………..,denumit(a) în continuare beneficiar, a convenit încheierea Contractului nr. ……… de prestari de servicii pentru executarea, receptia tehnica si punerea în functiune a instalatiei de utilizare cu S.C. …………. (numele operatorului economic),denumita în continuare prestator, persoana juridica, în calitate de firma autorizata de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru amplasamentul de mai jos: Adresa de corespondenta (daca difera fata de adresa indicata la pct. 1)Codul postal ……….., localitatea ……….., judetul/sectorul ……….., str. ……….., nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ……, ap. …..AmplasamentCodul postal ……….., localitatea ……….., judetul/sectorul ……….., str. ……….., nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ……, ap. …..2.Obiectul (se vor preciza elementele de mai jos)Prestarea serviciilor de executare a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, de receptie tehnica si de punere în functiune a acesteia, în conformitate cu prevederile legale incidente sectorului gazelor naturale.3.Durata (se vor preciza elementele de mai jos)– Durata este de …… zile.– Prelungirea se realizeaza cu acordul scris al partilor.4.Pretul (se vor preciza elementele de mai jos)Pretul pentru realizarea executiei instalatiei de utilizare a gazelor naturale este de ………….. lei, din care:a)pretul aferent activitatii de executie este de ………….. lei, în conformitate cu devizul tehnico-economic anexat;b)tariful aferent activitatii de punere în functiune a instalatiei de utilizare este de ………….. lei.Plata se poate face integral sau în transe, conform întelegerii dintre parti, astfel încât la finalizarea lucrarii obligatiile de plata sa fie achitate. Lucrarea se considera finalizata odata cu punerea în functiune a instalatiei de utilizare.5.Obligatiile prestatorului (se vor preciza elementele de mai jos):– executa instalatia de utilizare a gazelor naturale în conformitate cu prevederile proiectului tehnic pus la dispozitie de beneficiar si întreprinde toate demersurile necesare receptiei tehnice si punerii în functiune a acesteia;– înmâneaza beneficiarului un exemplar din proiectul tehnic al instalatiei de utilizare a gazelor naturale împreuna cu toate anexele aferente.6.Obligatiile beneficiarului (se vor preciza elementele de mai jos):– permite accesul reprezentantilor prestatorului în imobil în vederea punerii în practica a proiectului instalatiei de utilizare a gazelor naturale;– îndeplineste obligatiile de plata catre prestator în cuantumul si la termenele stabilite de comun acord.7.Alte clauze (se vor completa elementele de mai jos):– se precizeaza modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica si/sau completa;– se precizeaza modul de solutionare a divergentele dintre parti;– se precizeaza modul prin care se efectueaza denuntarea unilaterala;– se precizeaza numarul de exemplare ale contractului;– se precizeaza data de intrare în vigoare.ANEXA nr. 3:PROCES-VERBAL de lucrari ascunse pentru instalatia de utilizare exterioaraNr. ………….(model-cadru)Încheiat astazi, ziua ……….., luna ……….., anul …….Semnatarii prezentului proces-verbal la realizarea instalatiei de utilizare pozata subteran, executata în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic nr. ……., realizat de ……….., verificat de ……….., la imobilul din localitatea ……….., judetul/sectorul ……….., str. ……….., nr. ….., bl. ….., sc. ….., codul postal ……….., precizam urmatoarele:1.Tronsonul îngropat al instalatiei de utilizare exterioara are diametrul…(mm sau inch) si lungimea ……… metri.2.Materialul tubular folosit este cel prevazut în Certificatul de calitate/Declaratia de conformitate nr. …… din data ……….., anexat la prezentul proces-verbal.3.(se va completa în functie de materialul tubular folosit)a)pentru instalatie de utilizare din otel:– Toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate/conforme si au fost izolate ……… (precizarile vor fi facute de executant) ……….– Conducta a fost izolata conform ……… (precizarile vor fi facute de executant) ……… si la montaj a fost amplasata în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumita în continuare ANRE (Norme tehnice). Calitatea izolatiei a fost verificata conform Buletinului de verificare nr. …/…….., anexat.– Au fost amplasate rasuflatori în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic nr. ……, realizat de ……… (numele operatorului economic autorizat ANRE) …….. si verificat de ……. (numele verificatorului de proiecte atestat) ……, iar calota acestora a fost sudata în totalitate de tija si a fost asezata în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.– Conducta a fost asezata pe fundul santului, pe un strat de nisip cu grosimea de ………….. cm, adâncimea de pozare fiind de ………….. m.– Tuburile de protectie au fost montate conform Proiectului tehnic nr. ….., realizat de ………….. (numele operatorului economic autorizat ANRE) ……… si verificat de ……… (numele verificatorului de proiecte atestat) ……….– Conducta, armaturile si curbele utilizate sunt confectionate din materiale ce respecta prevederile Normelor tehnice.– Primul strat de umplutura deasupra conductei a fost din pamânt maruntit, fara corpuri tari (resturi de beton, caramizi, deseuri metalice, sticloase etc.).b)pentru instalatie de utilizare din polietilena:– Toate sudurile au fost executate folosind materiale si procedee standardizate si au fost realizate prin procedeul de…(precizarile vor fi facute de executant)….– Tuburile de protectie au fost montate conform Proiectului tehnic nr. ….., realizat de ……… (numele operatorului economic autorizat ANRE) ……… si verificat de ……… (numele verificatorului de proiecte atestat) ……….– Teava, armaturile si fitingurile utilizate sunt confectionate din materiale ce respecta prevederile Normelor tehnice aprobate de ANRE.– Conducta a fost asezata pe fundul santului, pe un strat de nisip cu grosimea de ………….. cm, adâncimea de pozare fiind de ………….. m.– Umplerea santului a fost efectuata în conformitate cu prevederile Normelor tehnice, inclusiv asezarea benzii (grilei) de avertizare si a firului trasor.4.La executarea instalatiei de utilizare s-au respectat distantele de securitate minime admise prevazute în Normele tehnice aprobate de ANRE.5.Lista de semnaturi5.1.Instalatorul/Instalatorii autorizat/autorizati care a/au executat instalatia de utilizareNume si prenume ……….., Legitimatie ANRE nr. ……….., gradul ……….., valabila pâna la data de…semnatura….5.2.Responsabil tehnic cu executiaNume si prenume ……….., Legitimatie ANRE nr. ……….., gradul ……….., valabila pâna la data de ……….., semnatura …………….5.3.Sudor autorizat pentru polietilenaNume si prenume ……….., autorizatie…nr. ……….., poanson nr. ……….., valabila pâna la data de ……….., semnatura …………….5.4.Sudor autorizat pentru otelNume si prenume ……….., autorizatie…nr. ……….., poanson nr. ……….., valabila pâna la data de ……….., semnatura …………….5.5.Specialisti în domeniu (instalatori autorizati ANRE invitati de beneficiar, dupa caz)Nume si prenume ……….., Legitimatie ANRE nr. ……….., gradul ……….., valabila pâna la data de ……….., semnatura …………….Beneficiarul a luat cunostinta de executia instalatiei de utilizare exterioara si de obligatia ca orice modificare adusa ulterior sa fie efectuata numai prin intermediul unui operator economic autorizat de catre ANRE.Beneficiar,…………….(numele si prenumele, semnatura)ANEXA nr. 4:PROCES-VERBAL de receptie tehnica a instalatiei de utilizareNr. ………….(model-cadru)(1)Semnatarii prezentului proces-verbal, încheiat astazi, ziua ……….., luna ……….., anul ……….., cu ocazia efectuarii receptiei tehnice a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, executata la imobilul din localitatea ……….., judetul/sectorul ……….., str. ……….., nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ……, ap. ….., codul postal ……….., am constatat urmatoarele:1.Acordul de acces la sistem nr. …… din data de …… a fost eliberat de catre ……… (denumirea operatorului licentiat) ….2.Proiectul tehnic nr. …… a fost întocmit de ……… (numele operatorului economic autorizat de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumita în continuare ANRE) ……….., prin instalatorul autorizat… (numele si prenumele) ……….., Legitimatie nr. ……….., grad ….3.Proiectul tehnic nr. …a fost verificat de… (numele verificatorului de proiecte atestat) ……….., posesor al atestatului nr. …………4.Executia lucrarii a fost realizata de… (numele operatorului economic autorizat de ANRE) ……… sub coordonarea responsabilului tehnic cu executia ……… (numele si prenumele) ……….., Legitimatie ANRE nr. ……….., grad ….5.Lucrarea este realizata cu urmatoarele materiale:a)material tubular ……….. (se va preciza tipul materialului) ……….., lungime totala ……….. metri, din care:……… metri cu diametrul ……….. (mm/inch) (se va preciza pentru fiecare tipodimensiune în parte), pozat ……….. (subteran/suprateran),achizitionat de catre ………….. (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ………….. de la furnizorul ……….. (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-a achizitionat materialul tubular) ……….., conform Certificatului de calitate/Declaratiei de conformitate nr. … din data de …………;b)fitinguri (curbe, coturi, teuri) din ……….. (se va preciza tipul materialului) ……….., în numar total de ……….., din care:……… (se vor detalia în mod explicit numarul si diametrul fiecarui fiting în parte),achizitionate de catre ………….. (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ………….. de la furnizorul ……….. (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-au achizitionat fitingurile) ……….., conform Certificatului de calitate/Declaratiei de conformitate nr. … din data de …………;c)armaturi de închidere tip ……….. (se va preciza tipul armaturii) ………….. din ……….. (se va preciza tipul materialului) ……….., în numar total de ……….., din care:……… (se vor detalia în mod explicit numarul si diametrul fiecarei armaturi în parte),achizitionate de catre ………….. (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ………….. de la furnizorul ……….. (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-au achizitionat armaturile de închidere) ……….., conform Certificatului de calitate/Declaratiei de conformitate nr. … din data de …………;d)detector de gaz metan având limita inferioara de detectie de 2% CH4 în aer achizitionat de catre ……….. (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea sau a beneficiarului) ……….. de la furnizorul ……….. (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-a achizitionat detectorul de gaze naturale) ……….., conform Certificatului de calitate/Declaratiei de conformitate nr. … din data de ………… .6.Instalatia de utilizare este realizata pentru urmatoarele puncte de consum:a)……………. (se va preciza tipul aparatului consumator de combustibil gazos)…cu un debit instalat de ……….. (conform specificatiilor producatorului) ……….., achizitionat de catre ……….. de la furnizorul ……….. (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-a achizitionat) ……….., conform Certificatului de calitate/Declaratiei de conformitate nr. … din data de ……….. (sau se anexeaza declaratia beneficiarului);b)……………. [se vor completa în mod similar lit. a) pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazosi] ……….. .7.Instalatia de utilizare a fost încercata la probele de presiune, cu aer, de catre ……….. (numele si prenumele) ……….., Legitimatie ANRE nr. ……, grad ………, dupa cum urmeaza:Instalatia de utilizare pozata subteran:– proba de rezistenta la ……….. bar, timp de ……….. ore;– proba de etanseitate la ……….. bar, timp de ……….. ore. Instalatia de utilizare pozata suprateran:– proba de rezistenta la ……….. bar, timp de ……….. ore;– proba de etanseitate la ……….. bar, timp de ……….. ore.Rezultatul probelor de presiune este admis.8.Conducta din otel pozata suprateran a fost protejata anticoroziv prin grunduire si vopsire.9.Pentru conducta din polietilena îmbinarile s-au facut prin procedeul ……….. (se va preciza tipul procedeului folosit) ……….. de catre ……….. (se va preciza numele sudorului, numarul autorizatiei, emitentul acesteia si numarul poansonului) ……….., utilizând un aparat de tip …….., seria ….., numar …….., verificat conform recomandarilor producatorului, conform fisei de verificare anexate (se va anexa fisa de verificare tehnica a aparatului de sudura), iar la documentatia tehnica s-au anexat protocoalele sudurilor nr. … din data ………… .10.Operatorul economic autorizat care a executat instalatia de utilizare subterana a prezentat procesul-verbal de lucrari ascunse nr. … din data ………. .Concluzia:Pe baza documentelor prezentate si a verificarilor proprii, subsemnatii constata ca la executarea lucrarilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate de ANRE si declara admisa receptia tehnica a instalatiei de utilizare.Prezentul proces-verbal a fost încheiat în ………. exemplare, din care fiecare semnatar a retinut câte un exemplar.(2)_1.Responsabil tehnic cu executiaNume si prenume ……….., Legitimatie ANRE nr. ……….., gradul ……….., valabila pâna la data de ……….., semnatura …………….2.Sudor autorizat pentru polietilenaNume si prenume ……….., autorizatie…nr. ……….., poanson nr. ……….., valabila pâna la data de ……….., semnatura …………….3.Sudor autorizat pentru otelNume si prenume ……….., autorizatie…nr. ……….., poanson nr. ……….., valabila pâna la data de ……….., semnatura …………….4.Specialisti în domeniu (instalatori autorizati ANRE invitati de beneficiar, dupa caz)Nume si prenume ……….., Legitimatie ANRE nr. ……….., gradul ……….., valabila pâna la data de ……….., semnatura …………….Beneficiarul a luat la cunostinta de:– obligatia ce îi revine cu privire la înlocuirea racordului flexibil montat în instalatia de utilizare înaintea expirarii duratei normate de utilizare conform recomandarilor producatorului acestuia;– obligatia ce îi revine cu privire la înlocuirea detectorului de gaze naturale conform recomandarilor producatorului acestuia;– obligatia ca orice modificare adusa ulterior instalatiei de utilizare receptionate sa fie efectuata numai prin intermediul unui operator economic autorizat de catre ANRE.Beneficiar,…………….(numele si prenumele, semnatura)ANEXA nr. 5:PROCES-VERBAL de punere în functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturaleNr. ………….(model-cadru)Pentru instalatia de utilizare a gazelor naturale amplasata la adresa (localitatea ……….., judetul/sectorul ……….., str. ……….., nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ……, ap. ….., codul postal…) s-au efectuat urmatoarele:(1)I. Subsemnatul, …………. (numele si prenumele) ……….., reprezentant împuternicit al operatorului sistemului de distributie, în prezenta beneficiarului …………. (numele si prenumele) ……….., am realizat urmatoarele operatii la adresa de mai sus:1._a)montarea contorului de gaze naturale; masurarea consumului se face prin intermediul unui contor de tip ……….., cu debit nominal …………. m3/h, marca ……….., seria ……….., indexul………….. m3;b)verificarea etanseitatilor la racordurile olandeze/flansele contorului de gaze naturale;c)sigilarea racordurilor olandeze/flanselor contorului de gaze naturale;d)verificarea existentei dopurilor la ramificatiile pentru punctele de consum fara aparate consumatoare de combustibili gazosi;e)verificarea existentei unui document emis de un furnizor de gaze naturale, licentiat de ANRE, din care sa reiasa existenta unui contract de furnizare pentru adresa de mai sus, încheiat cu beneficiarul;f)instruirea beneficiarului privind exploatarea corecta a instalatiei de utilizare a gazelor naturale;g)predarea catre beneficiar a unui exemplar din Instructiunile pentru utilizarea gazelor naturale.2._2.1.Reprezentant împuternicit al ………… (denumirea operatorului de distributie) ………., (numele si prenumele) ……….., Legitimatie nr. …., grad ….., semnatura …………2.2.BeneficiarNumele si prenumele ……….., semnatura …………….(2)II. Subsemnatul, ………… (numele si prenumele) ……….., în baza prevederilor Procesului-verbal de receptie tehnica nr. … din ……….., am pus în functiune instalatia de utilizare a gazelor naturale executata de operatorul economic autorizat ………… (denumirea) ……….., în prezenta beneficiarului ………… (numele si prenumele) ……….., la adresa de mai sus, prin realizarea urmatoarelor operatii:1._a)refularea aerului din instalatia de utilizare, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumita în continuare ANRE;b)verificarea etanseitatii, la presiunea gazului din conducta, pentru îmbinarile la care nu se fac probe de rezistenta;c)verificarea modului de functionare a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi la debit maxim si minim;d)verificarea existentei documentului cu privire la cosurile de fum, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice aprobate de ANRE, dupa caz;e)verificarea modului în care se face evacuarea gazelor arse1.1În cazul sobelor ce utilizeaza arzatoare atmosferice si rupere de tiraj.Au fost puse în functiune urmatoarele aparate consumatoare de combustibili gazosi2:2Aparate consumatoare de combustibili gazosi, care nu sunt supuse reglementarilor ISCIR.– ………… (se va preciza tipul aparatului consumator de combustibil gazos) ………… cu un debit instalat de ………… (conform specificatiilor producatorului) ……….., achizitionat de catre ………… de la furnizorul ………… (se va preciza denumirea operatorului economic de la care s-a achizitionat) ……….., conform Certificatului de calitate/Declaratiei de conformitate nr. … din data de …………. .– …………..2._2.1.Responsabil tehnic cu executiaNume si prenume ……….., Legitimatie ANRE nr. ……, gradul ………., valabila pâna la data de ……….., semnatura …………….2.2.BeneficiarNume si prenume ……….., semnatura …………….Prezentul proces-verbal s-a încheiat în…exemplare, din care fiecare semnatar a retinut câte un exemplar.ANEXA nr. 6:INSTRUCTIUNI pentru utilizarea gazelor naturale (model-cadru)Întretinerea, exploatarea si repararea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care raspunde pentru buna lor functionare.Verificarea si revizia tehnica periodica a instalatiilor de utilizare sunt obligatorii pentru toti consumatorii si se efectueaza de catre un operator economic autorizat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei.Verificarea tehnica periodica a instalatiilor de utilizare este obligatorie la intervale de 2 ani.Revizia tehnica periodica a instalatiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani si în urmatoarele situatii:a)în cazul neutilizarii instalatiei o perioada mai mare de 6 luni;b)dupa orice eveniment care ar putea afecta functionarea în conditii de siguranta a instalatiei. Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieti umane si distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalatiilor de gaze naturale, se vor respecta cu strictete urmatoarele instructiuni:1.Înainte de aprinderea focului se fac urmatoarele operatiuni:– ventilarea permanenta a încaperilor în care functioneaza aparate consumatoare de combustibili gazosi;– controlul tirajului cosului de evacuare a gazelor de ardere pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi racordate la acesta; în cazul în care se constata lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât dupa efectuarea lucrarilor care sa asigure tirajul (curatarea cosului, curatarea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanica etc.);– controlul robinetului de manevra al aparatului consumator de combustibili gazosi; daca robinetul este deschis, acesta se închide si se ventileaza încaperea respectiva, precum si cele învecinate prin deschiderea usilor si ferestrelor, aprinderea focului facându-se numai dupa aerisirea completa;– asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazosi (prin: deschiderea usitelor cenusarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);– verificarea functionarii aparaturii de automatizare, dupa caz;– ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazosi.2.La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazosi neautomatizate si arzatoare se fac urmatoarele operatiuni:– aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;– apropierea aprinzatorului de arzator;– deschiderea lenta a robinetului de manevra si aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilitatii flacarii.Aprinderea se face numai cu un aprinzator special construit în acest scop, fiind interzisa aprinderea directa cu chibrituri, hârtie etc.Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazosi automatizate se face conform instructiunilor producatorului.3.Stingerea foculuiStingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazosi racordate prin racord flexibil se face prin închiderea robinetului de siguranta, existent înaintea racordului flexibil; dupa stingerea flacarii se închide si robinetul de manevra.4.Indicatii specialeLa utilizarea gazelor naturale sunt interzise:– aprinderea focului daca se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale;– lasarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;– obturarea cosului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi;– modificarea instalatiilor de gaze fara aprobari legale si prin persoane neautorizate;– dormitul în încaperi cu focul aprins;– dormitul în încaperi cu aparate consumatoare de combustibili gazosi nelegate la cos de fum (resou, aragaz etc.).Daca se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale, se iau imediat urmatoarele masuri:– se sting toate focurile;– se deschid toate usile si ferestrele;– nu se aprinde nicio sursa de foc;– nu se manevreaza aparate electrice;– nu se doarme în astfel de încaperi;– se anunta imediat operatorul licentiat de distributie la telefoanele: …………Nu uitati!Verificarea cu flacara a instalatiilor de gaze naturale prezinta pericol de explozie si incendiu.Dormitul în încaperi cu focul aprins sau în încaperi cu aparate consumatoare de combustibili gazosi nelegate la cosul de fum prezinta pericol de moarte.ANEXA nr. 7:CERERE de solicitare a programarii în vederea punerii în functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale(model-cadru)

Nr. de înregistrare ziua/luna/anul (OE)Nr. de înregistrare ziua/luna/anul (OSD)

Catre………….. (denumirea OSD) …………..Subsemnatul, ………….. (numele si prenumele) ……….., reprezentant legal al ………….. (denumirea OE autorizat de ANRE) ……….., cu sediul în localitatea ………, str. ………., nr. ….., ap. ….., sc. ….., et. ….., judetul ………, tel. …….., fax …….., e-mail …………., va solicitam programarea punerii în functiune a instalatiei de utilizare executate în imobilul amplasat în localitatea ………….., judetul/sectorul ……….., str. ……….., nr. ….., bl. ….., sc. ……, et. …., ap. …., codul postal ……….., beneficiar ………….. (numele si prenumele) ……….. .Instalatia de utilizare a gazelor naturale a fost executata în baza Proiectului tehnic nr. … din ……….., verificat de verificator de proiecte atestat ………….. (numele si prenumele) ……….., atestat nr. …….., si a fost receptionata la data de ………….. cu Procesul-verbal de receptie tehnica nr. ………. .Anexam prezentei cereri urmatoarele documente în original:a)procesul-verbal de receptie tehnica;b)schema izometrica;c)documentul emis de furnizorul de gaze naturale, licentiat de ANRE, care atesta existenta unui contract de furnizare pentru locatia mentionata mai sus, încheiat cu beneficiarul.Reprezentant legal al ………….. (denumirea OE autorizat de ANRE) ………..…………….. (numele si prenumele) ………..…………….. (semnatura si stampila) …………..Data: ………..Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 635 din data de 6 septembrie 2012

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.